Avvänjningsålderns betydelse för suggors och smågrisars välfärd och produktion i lösgående digivningsboxar - en pilotstudie

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Sugga sitter i en halmad box

Det saknas vetenskaplig data som underbygger de avvänjningsåldrar som satts för grisar i EUs och Svensk djurvälfärdslagstiftning.

Tidigare studier om avvänjningsålder hos gris har fokuserat på kortsiktiga effekter på produktion och djurvälfärd i fixerade digivningsboxar eller extensiva system där flera suggor och deras smågrisar hålls tillsammans. De tidigare studierna har dessutom främst fokuserat på hur smågrisarna påverkas, och i mindre omfattning på hur suggorna påverkas av tidpunkt för avvänjning. Det saknas således systematiska undersökningar om avvänjningsprocessen och konflikter mellan suggans och smågrisarnas behov när de hålls i lösgående individuella digivningsboxar (det vanligast förekommande inhysningssystemet i svensk grisproduktion). Denna pilotstudie kommer bidra med viktig information om hur olika avvänjningsåldrar påverkar smågrisars och suggors produktion och välfärd och bana väg för utveckling av mer omfattande studier.

Målet med denna studie är att kartlägga suggors och smågrisars produktion, beteende, hälsa och generella välfärd under digivningsperioden och identifiera konflikter mellan suggans och smågrisarnas behov.

Fakta:

Finansiär: Djurskyddet Kronoberg

Projektgrupp:

Publicerat: