Mineralbalanser vid användning av stor andel närproducerat foder till mjölkkor

Senast ändrad: 21 februari 2024

Projektet pågick under 2015-2016. I studien ingick en enkät och en sammanställning av mineralinnehåll i grovfoderanalyser från 2015. Enkätsvaren samlades in genom telefonintervju under januari 2016. Därefter sammanställdes svaren, och mineralinnehållet i analyserna utvärderades.

Målsättning och förväntade resultat

Intresset för att hitta närproducerade alternativ till importerat sojamjöl som proteinfoder är större än någonsin bl.a. eftersom användande av närproducerade – svenska - fodermedel leder till minskat utsläpp av växthusgaser. Inom ekologisk produktion har kravet på 100 % ekologiskt foder medfört att många lantbrukare väljer att använda närproducerat foder, vilket har visat sig fungera bra i mjölkproduktionen och vid uppfödning av unga mjölkraskalvar. Ekologiskt lantbruk siktar mot att producera foder med högt näringsinnehåll och korrekt mineralsammansättning med lokala resurser. Det har dock förekommit problem med kor som framförallt fått förlamningar i olika delar av laktationen, vilket har satts i samband med deras mineralbalans. Det övergripande syftet med studien var att få en inblick i mineralutfodringen på mjölkproducerande gårdar med allt från små till stora andelar närodlat foder, samt att undersöka om mineralinnehållet i grovfodret skiljde mellan olika regioner i Sverige och mellan ekologiska och konventionella gårdar.