Mixat foder eller separat utfodring av ensilage och halm till dikor

Senast ändrad: 26 januari 2024

Syftet med projektet var att jämföra två olika utfodringsstrategier, mixat foder med separatutfodring av ensilage och halm, för att se om det blev några skillnader i kornas konsumtion, vikt och hull under dräktigheten.

Genomförande
23 dikor av herefordras sattes in i försök i december 2014 på Götala nöt- och lammköttscentrum. Korna grupperades efter ålder, vikt och hull.En grupp fick fri tillgång till mixat foder från försöksstart till kalvning.En grupp fick fri tillgång till ensilage under fyra dagar och därefter fri tillgång till vetehalm i tre dagar från försöksstart till kalvning.Foderregistreringar gjordes i automatiska datafoderkrubbor. Ts-prov utfördes kontinuerligt och prov samlades för senare sammanslagning och analys.Korna vägdes och hullbedömdes vid försöksstart och därefter var fjortonde dag under försökets gång samt efter kalvning.

Resultat
Foderåtgången var högre i den mix-utfodrade gruppen och de åt även en mycket högre andel halm än den separat utfodrade gruppen. Individer i den separatutfodrade gruppen valde ibland att inte äta något alls när halm serverades.

Den höga halminblandningen i mixen ledde till en underutfodring av energi och protein i högdräktighet. Den separat utfodrade gruppen överutfodrades med protein de dagar de utfodrades med ensilage. Trots dessa variationer så var det inga skillnader i vikt eller hull mellan grupperna vid kalvning. Ej heller påverkades kalvarnas födelsevikt eller kornas dräktigheter nästföljande säsong.

Slutsats
En fodermix av halm och ensilage ger ett jämnt foderintag under stallperioden och är ett mycket bra sätt att öka kornas halmkonsumtion jämfört med om fodret utfodras separat.

Separat utfodring med ensilage och halm i fri tillgång leder till en överkonsumtion av protein vilket i sin tur ökar kväveutsöndringen via urinen och därmed ger en ökad miljöbelastning.

Underskott av energi i högdräktigheten gav inga negativa effekter på vikt eller hull i någon av grupperna.

Kalvvikter och nästföljande säsongs dräktighetsprocent skiljde sig inte åt mellan grupperna. Det bör dock påpekas att det var få djur i studien.

Resultatet finns publicerat i rapporten "Ensilage och halm till dikor under dräktighet mixat eller separat utfodrat", SLU, Inst för husdjurens miljö och hälsa, rapport nr 43 (2016), ISSN 1652-2885.

Kontakt: Frida Dahlström