Närproducerade proteinfodermedel till kalvar

Senast ändrad: 26 januari 2024

Intresset för att hitta närproducerade alternativ till importerat sojamjöl som proteinfoder är större än någonsin bl.a. eftersom användande av närproducerade – svenska - fodermedel leder till minskat utsläpp av växthusgaser. Sojaodlingen har även ofta en omfattande negativ påverkan på miljö och människor där den odlas.

Delstudie 1
I detta projekt undersöker vi om enbart närproducerade proteinfodermedel (ärt, åkerböna, svensk soja samt drank) kan täcka kalvens proteinbehov, utan att få störningar i tillväxt eller hälsa samt beräknar lönsamheten baserad på inhemska proteinfodermedel respektive sojamjöl. Två omgångar med 84 mjölkraskalvar studerades från ca två till åtta månaders ålder. Kalvarna fördelades på tre proteinfoder per omgång varav sojamjöl används som kontroll båda omgångarna. Projektet startade hösten 2008 och pågick till betessläpp 2010.

Kalvarna hölls på djupströbädd i en kall lösdrift och vägdes var 14:e dag. De utfodrades en gång per dag med en fullfodermix som bestod av ensilage, korn, mineralfoder och proteinfodermedel beroende på vilken grupp de tillhörde. Foderstaten till ärt- och åkerböne-grupperna kompletterades med närproducerad kallpressad rapskaka tills kalvarnas medelvikt uppnått 175 kg.

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Agroväst samt Skaraborgs läns Nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse.

Publikationer:

Delstudie 2
I detta uppföljande projekt undersökte vi om de närproducerade proteinfodermedlen ärt och lupin kunde täcka kalvens proteinbehov vid en högre tillväxt än i del 1. Dessutom undersöktes möjligheter att tillgodose behovet med en stor andel proteinvall – odlad för att få så högt innehåll av protein som möjligt i ensilaget. Lönsamhetsberäkningar baserade på de inhemska proteinfodermedlen respektive sojamjöl utfördes. Två omgångar med ca 72 mjölkraskalvar studerades från ungefär två till åtta månaders ålder. Kalvarna fördelades på tre proteinfoder per omgång varav importerat sojamjöl användes som kontroll båda omgångarna. Projektet startades hösten 2010 och pågick till betessläpp 2012.

Publikationer:

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning samt Agroväst.

Delstudie 3 - "Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerade proteinfodermedel till mjölkraskalvar"
Då delstudie 2 visade att 80 % ensilage till unga kalvar inte är att rekommendera ville vi undersöka var gränsen går för hur stor andel ensilage det är optimalt att utfodra mjölkraskalvar med från avvänjning och ca 6 månader framåt. Därav studerades 75 tjurkalvar delade på tre foderstater med 40, 50 respektive 60 % ensilage av det totala dagliga torrsubstans-intaget. Studiens syfte var att undersöka om ett klöverrikt ensilage i kombination med kallpressad rapskaka och åkerböna kan täcka kalvens proteinbehov vid en god tillväxt samt att beräkna lönsamheten baserad på inhemska proteinfoder. Projektet pågick under 2013.

Publikationer:

Projektet finansieras av Stiftelsen Lantbruksforskning, Agroväst, Stina Werners fond samt Skaraborgs läns Nötkreatursförsäkringsbolags stiftelse.

För frågor om projekten, kontakta: Anna Hessle