Resurseffektiv utfodring av dikor

Senast ändrad: 10 juni 2024
Foto: Nötkreatur på bete på Götalas naturbetesmarker.

En vanlig strategi för att förse dräktiga dikor, som utfodras i fri tillgång, med grovfoder av lämplig näringskvalitet är att skörda fodret sent. Vanligt förekommande grässorter kan trots denna metod leda till att korna utfodras med energi och protein utöver sitt behov. Syftet med detta projekt var att utvärdera alternativa typer av fiberrika grovfoder och studera effekterna på foderintag, foderutnyttjande och kons energistatus, för att förbättra effektiviteten i foderanvändningen till vårkalvande dikor.

I den första studien undersöktes effekten av grovfodertyp; ensilage av timotej, rörflen eller helsäd av havre, på intag, smältbarhet, idisslingstid, partikelstorlek i träck samt kväveutnyttjande hos lågdräktiga dikor av raserna hereford och charolais. I två ytterligare studier utvärderades effekten av grovfodertyp på intag, kväveutnyttjande, kons energistatus och metaboliska profil före och efter kalvning, samt kalvens födelsevikt och tillväxt, när herefordkor utfodrades med ensilage av timotej/ängssvingel, rörsvingelhybrid, rörflen eller kornhalm kompletterad med rapsmjöl under dräktigheten. 

Samtliga perenna gräs skördades vid liknande utvecklingsstadier. Trots det uppvisade de skillnader i smältbarhet och fiberkoncentration, vilket resulterade i olika intag och foderutnyttjande. Utfodring med traditionellt ensilage av timotej och ängssvingel, samt rörsvingelhybrid, ledde till överutfodring och till vikt- och hullökningar under dräktigheten, medan den låga smältbarheten på rörflensensilaget och halmfoderstaten resulterade i ett katabolt tillstånd och i vikt- och hullminskningar under samma period. Foderintaget påverkades inte av rasen på kon utan verkade vara proportionell mot kons kroppsvikt. Kväveutnyttjandet förbättrades vid ett ökat intag av smältbar organisk substans. 

Det finns potential att öka resurseffektiviteten i dagens utfodring av dräktiga dikor genom att välja alternativa fiberrika grovfoder med låg smältbarhet. Detta kan reducera kornas intag, foderkostnaderna och risken för överutfodring med energi och protein, utan negativ effekt på kons produktion.

Här kan ni läsa en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet.

Publikationer

 

EU logo VGregion logo Skaraborgs kommunalförbund logo

Fakta:

  • Kontaktperson: Mikaela Jardstedt
  • Projektorganisation: Projektet var ett samarbete mellan Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU, Köpenhamns universitet och Saxony Milk Recording Association, Lichtenwalde, Tyskland
  • Finansiering: Finansiärer av detta projekt är EU:s regionala utvecklingsfond interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Västra Götalandsregionen, SLU, Agroväst, Skaraborgs kommunalförbund och Anders Elofssons fond