Systemanalys av kött- och mjölkproduktionens påverkan på klimat och biologisk mångfald

Senast ändrad: 26 januari 2024

Syftet är att finna produktionssystem som på bästa sätt förenar målen att minska utsläppen av växthusgaser och bevara eller öka den betesberoende biologiska mångfalden. Även produktionssystemens företagsekonomiska kostnader beräknas.

Resultaten visar att betesbaserad nöt- och lammköttsproduktion är viktig för den biologiska mångfalden. Å andra sidan har betesbaserad köttproduktion större utsläpp av växthusgaser än kraftfoderbaserad gris- och kycklingproduktion. Ett sätt att minska denna målkonflikt i vissa fall är att ha växande lövträd för bioenergiproduktion i betesmarkerna. Betesbaserad köttproduktion har också svag lönsamhet vilket kan leda till framtida brist på betesdjur i biologiskt värdefulla betesmarker. Genom att åter öka stutuppfödningen och flytta djur från åkerbete kan bristen förebyggas. 

Projektet har utförs på uppdrag av Jordbruksverket och delfinansierats av SLU:s program för fortlöpande miljöanalys.

Fakta:

Publicering:

  • Kumm, K.-I., 2011. Den svenska kött- och mjölkproduktionens inverkan på biologisk mångfald och klimat. Jordbruksverket Rapport 2011:21.
  • Kumm, K.-I., 2011. Fler träd i betesmarkerna kan minska idisslarnas miljöpåverkan. Fårskötsel nr 4 15-16.
  • Kumm, K.-I., 2011. Träd i hagen ger gott samvete för köttätare. ATL nr 77/28 oktober 26-26.

För mer information, kontakta: Karl-Ivar Kumm, SLU, Skara, 0511-672 56.