Vägar till lönsamma, attraktiva och växande företag med dikobaserad nötköttsproduktion

Senast ändrad: 26 januari 2024

Projekt syftade till att finna vägar till växande, lönsamma och attraktiva nötköttsföretag i olika delar av landet. Lönsamhet och tillväxtmöjligheter beräknades dels vid nuvarande ekonomiska förutsättningar, men med handjursbidragen helt frikopplade, dels på längre sikt i olika omvärldsscenarier som skiljer sig åt beträffande handelspolitik, utveckling inom energisektorn och klimatpolitik.

Resultaten visar bl.a. att extensivt odlat ensilage från långvariga vallar som ej N-gödslas och som skördas endast en gång per år vid sent utvecklingsstadium är ekonomiskt fördelaktigt som vinterfoder till sinlagda och lågdräktiga dikor åtminstone i bygder med låga markkostnader och höga miljöersättningar och kompensationsbidrag. Dikor, med relativt lågt krav på fodrets näringsinnehåll, har komparativa fördelar i skogsbygder och slutuppfödning av kalvarna baserad på näringsrikt vallfoder och fodersäd har komparativa fördelar i slättbygder med lönsam fodersädsodling och därmed dyrare mark.

En delfistudie med en expertpanel bestående av forskare, rådgivare och lantbrukare inom nötköttsområdet antyder att det i princip finns två vägar om dikobaserad nötköttsproduktion skall ge minst lantarbetarelön för insatt arbete och minst låneränta på kapitalinsatsen i nya byggnader, maskiner, djur och driftskapital: 1 ekologisk produktion med höga miljöersättningar och merpris för köttet och 2 konventionell produktion med övervintring av korna utomhus. Båda alternativen förutsätter stor areal naturbetesmark per ko och väsentligt större besättningar än vad som nu är vanligt i Sverige. Fortsatta avelsframsteg och andra biologiska produktivitetsförbättringar utöver vad som nu är praxis i välskötta besättningar kan endast marginellt förbättra arbets- och kapitalersättningen.

Företagsekonomiska modellberäkningar i olika framtidsscenarier pågår.

Studien finansieras av Svensk lantbruksforskning och Sveriges lantbruksuniversitet.

Publicering:

Projektet har dessutom finansierat den miljöekonomiska analysen i ”Hessle A., Kumm K-I. 2011. Use of beef steers for profitable management of biologically valuable semi-natural pastures in Sweden. Journal for Nature Conservation 131-136".

Här kan ni se en poster om projektet från Köttriksdagen, Borgholm, 12-13 november,  2010. (pdf)

Här hittar ni en sammanfattning av en delrapport till SLF - "Lönsam svensk dikalvsproduktion – är det möjligt?". (pdf)

För information om studien, kontakta Karl-Ivar Kumm eller Pernilla Salevid, telefon SLU:s växel 0511-67 000.