Helhetsförståelse för lavarnas tillväxt

Senast ändrad: 26 januari 2024
Alessia Uboni sitter på huk och samlar in lavar från marken under en tall. Foto.

Mot en helhetsförståelse av lavtillväxt - kopplingen mellan renar, lavar, älgar och skogsbruk

I detta projekt vill vi undersöka om älgbetning har positiva effekter även på lavhöjd, vilket tillsammans med täckningsgrad är relaterad till total lavbiomassa, och om denna dynamik främjar renens användning av ungskog.

Lavar spelar en viktig ekologisk och ekonomisk roll i nordliga ekosystem. Deras ekonomiska roll är främst kopplad till lavarnas betydelse som födoresurs för semi-domesticerade renar. Trots sin betydelse, har lavarna i Sverige drabbats av en dramatisk minskning i livsmiljö under de senaste decennierna. Denna minskning kan främst hänföras till förändringar i skogens ålder och sammansättning, ett resultat av ett intensifierat skogsbruk. På samma gång har de intensivare skogsbruksmetoderna ökat tillgängligheten av vinterhabitat för älg, dvs ungskogar, och älgens betning tros ha gynnsamma effekter på lavtäcket.

 


Kontaktinformation