Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel

Senast ändrad: 18 juni 2018
Vindkraft_storrot.png

Det här projektet var en fortsättning på ett tidigare projekt finansierat av Vindval om effekter av vindkraft i byggfas. Projektet är slutrapporterat till Energimyndigheten men bearbetning av data och vetenskaplig rapportering fortgår. Nedan finns länkar till alla publikationer från projektet.

Vindkraft är en viktig del av den förnybara energiproduktionen i Sverige. En stor del av vindkraften byggs ut i norra delen av Sverige och hamnar därmed inom renskötselområdet. Sverige har idag renskötsel över hälften (55 %) av landytan och antal konflikter och domstolsförhandlingar mellan staten, projektörer och renskötseln har ökat betydligt. Det finns idag få studier av effekten av vindkraft i drift på renskötsel, och det saknas grundläggande objektiva kriterier för att enkelt utvärdera eventuella negativa effekter och riskreducerande åtgärder. Sådan kunskap är nödvändig i ett tidigt skede att för att undvika kontroversiella utbyggnadsalternativ, samt för att underlätta en bedömning av de faktiska omständigheterna på en objektiv grund.

Projektet "Hur påverkar vindkraft i driftsfas renarnas val av betesområde – konsekvenser för renen och den samiska renskötseln" pågick från oktober 2014- december 2015 inom forskningsprogrammet Vindval finansierat av Energimyndigheten. En del av projektet var också finansierat av Svenska samernas riksförbund (SSR) med medel från Sametinget.

En internationellt bred forskningsgrupp bestående av Anna Skarin (SLU, Projektledare), Rasmus Kløcker-Larsen (SEI), Per Sandström (SLU), Kaisa Raitio (SLU), Christian Nellemann (Rhipto-Norwegian Center for Global Analyses, Norge), Moudud Alam (Högskolan Dalarna), Lars Rönnegård (SLU/Högskolan Dalarna), Stefan Sandström (SLU), samt samebyarna Vilhelmina Norra Sameby, Malå Sameby och SSR, leder arbetet för att skaffa sig nya kunskaper som är högst relevant för förvaltning och myndigheter att användas redan i ett tidigt skede för att reducera eller avhjälpa eventuellt framtida konflikter.

Det här projektet var en fortsättning på ett tidigare projekt finansierat av Vindval om effekter av vindkraft i byggfas som startade 2009 och avslutades 2012. Slutrapporten "Renar och Vindkraft" från det tidigare projektet finns att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida.

Finansiär: Energimyndigheten, Vindval och SSR

Publikationer inom projeketet:

Rapporter

 

Vindkraft och renar. En kunskapssammanställning. Strand, O. m.fl. 2018.

Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese. Strand, O., Colman, J.E., Eftestøl, S., Sandström, P., Skarin, A. & Thomassen, J. 2017. - NINA Rapport 1305. 62 s.

Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln. Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Rasmus Kløcker Larsen. mf.l. 2016.

Renar och vindkraft II - vindkraft i drift och effekter på renar och renskötsel Skarin m.fl. 2016

Renar och Vindkraft - Skarin m.fl. 2013

Spillningsinventering - Anna Skarin och Maria Hörnell-Willebrand 2011

 

Vetenskapliga artiklar

Reindeer habitat use in relation to two small wind farms, during preconstruction, construction, and operation. Skarin, A. & Alam, M. Ecology and Evolution. 2017; 00: 1–13.

Wind Farm Construction Impacts Reindeer Migration and Movement Corridors - Skarin m.fl. 2015

Do human activity and infrastructure disturb domesticated reindeer? The need for the reindeers perspective - Anna Skarin, Birgitta Åhman, 2014

Sidansvarig: marie.liljeholm@slu.se