Vindkraft i driftsfas och effekter på renar och renskötsel

Senast ändrad: 26 januari 2024
Vindkraftspark i solnedgång och snö. Foto.

Projektet finansierades av Energimyndigheten (forskningsprogrammet Vindval) och undersökte främst hur vindkraft påverkar renar på vinterbetesområdet. Projektet var en fortsättning på ett tidigare projekt finansierat av Vindval om effekter av vindkraft med fokus på sommarbetesområdet i skogen.

Vindkraft är en viktig del av den förnybara energiproduktionen i Sverige. En stor del av vindkraften byggs ut i norra delen av Sverige och hamnar därmed inom renskötselområdet. Sverige har idag renskötsel över hälften (55 %) av landytan och antal konflikter och domstolsförhandlingar mellan staten, projektörer och renskötseln har ökat betydligt. Kunskapen om hur vindkraft påverkar ren och renskötsel har ökat (se publikationer från tidigare projekt nedan) men det finns fortfarande osäkerheter kring hur renar och renskötseln påverkas i vinterbetesområdet i skogen i Sverige. Denna kunskap behövs för att utvärdera eventuella negativa effekter och riskreducerande åtgärder. Sådan kunskap är nödvändig i ett tidigt skede att för att undvika kontroversiella utbyggnadsalternativ, samt för att underlätta en bedömning av de faktiska konsekvenserna i miljöbedömningar.

Projektgruppen består av Anna Skarin (SLU, Projektledare), postdoc Bernardo Brandao Niebuhr dos Santos, Per Sandström (SLU), Moudud Alam (Högskolan Dalarna), samt samebyarna Malå sameby (Storliden, Jokkmokksliden, Ytterberg och Åmlidens vindkraftparker), Mittådalens sameby (Glötesvålens vindkraftpark), Tåssåsens sameby (Mullbergs vindkraftpark) och Vilhelmina Norra sameby (Gabrielsbergets vindpark) leder arbetet för att skaffa sig nya kunskaper som är högst relevant för förvaltning och myndigheter att användas redan i ett tidigt skede för att reducera eller avhjälpa eventuellt framtida konflikter.

Det här projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt finansierat av Vindval om effekter av vindkraft i byggfas (2009 – 2012) med slutrapporten "Renar och Vindkraft", samt projektet "Hur påverkar vindkraft i driftsfas renarnas val av betesområde – konsekvenser för renen och den samiska renskötseln" (oktober 2014- december 2015) med slutrapporten "Renar och vindkraft II".

Finansiär: Energimyndigheten, Vindval 

 

Publikationer inom projekten: 

Vetenskapliga artiklar

Bernardo B. Niebuhr, Daniela Sant’Ana, Manuela Panzacchi Bram van Moorter, Per Sandström, Ronaldo G. Morato, Anna Skarin. 2022. Renewable energy infrastructure impacts biodiversity beyond the area it occupies. PNAS Vol. 119, No. 48.

Skarin A, Niebuhr B B, Sandström P and Tømmervik H 2022. Den ekologiska bevisföringen i Fosenmålet-Analys av renens användning av vinterbetesmarkerna och konsekvenser av vindkraftutbyggnad. Tidskriftet Utmark. 

Tømmervik H, Skarin A, Niebuhr B B and Sandström P 2022. Beregning av tapt beite etter utbygging av vindkraftverk samt kraftlinjer på Fosen. Tidskriftet Utmark. 

Out of sight of wind turbines—Reindeer response to wind farms in operation. Skarin A, Sandström P, Alam M. Ecology and Evolution 2018;00:1–14. DOI: 10.1002/ece3.4476

Reindeer habitat use in relation to two small wind farms, during preconstruction, construction, and operation. Skarin, A. & Alam, M. Ecology and Evolution. 2017; 00: 1–13. doi: 10.1002/ece3.2941

Wind Farm Construction Impacts Reindeer Migration and Movement Corridors. Skarin A, Nellemann C, Rönnegård L, Sandström P, & Lundqvist H, 2015. Landscape Ecology doi:10.1007/s10980-015-0210-8

Do human activity and infrastructure disturb domesticated reindeer? The need for the reindeers perspective. Skarin A & Åhman B, 2014, Polar Biology, doi: 10.1007/s00300-014-1499-5 

Rapporter

Skarin, A., Sandström, P., Brandão Niebuhr, B., Alam, M., Adler, S., 2021. Renar, renskötsel och vindkraft: vinter- och barmarksbete (No. 7011), Vindval. Naturvårdsverket (Swedish Environmental Protection Agency), Stockholm.

Vindkraft och renar. En kunskapssammanställning. Strand, O. m.fl. 2018.

Vindkraft og reinsdyr – en kunnskapssyntese. Strand, O., Colman, J.E., Eftestøl, S., Sandström, P., Skarin, A. & Thomassen, J. 2017. - NINA Rapport 1305. 62 s. 

Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln. Rapport från kunskapsprogrammet Vindval. Rasmus Kløcker Larsen. mf.l. 2016. 

Renar och vindkraft II - vindkraft i drift och effekter på renar och renskötsel. Skarin m.fl. 2016 

Renar och Vindkraft. Skarin m.fl. 2013

Spillningsinventering. Anna Skarin och Maria Hörnell-Willebrand 2011