Pågående projekt

Senast ändrad: 15 oktober 2020

Här hittar du korta beskrivningar av de pågående projekten inom Regional jordbruksforskning för norra Sverige, RJN.

Gårdsanpassad helsädesprognos för säker grovfoderförsörjning

Projektets syfte är att bidra till förbättrad styrning av helsädesskörden på djurgårdar i Norra Sverige och därmed tryggare grovfoderförsörjning. I projektet kommer en prognosmodell för korn som helsäd i Norra Sverige att tas fram utifrån befintliga försöksdata från tidigare helsädesprojekt samt från försöksdata som genereras i projektet. På fyra fältförsöksstationer i Norra Sverige skördas korn som helsäd vid olika skördetidpunkter. Skördedata tillsammans med analyser på uttagna prover, odlings- och klimatdata utgör grunden för en prognosmodell som utvecklas i projektet. Den datamodell som tas fram skall på sikt kunna implementeras i ett webbaserat verktyg, för beräkning av mängd och kvalitet av korn som helsäd i relation till planerat skördedatum, beroende på lokala odlingsförutsättningar och klimatiska faktorer i Norra Sverige.

Projektledare: Bengt-Ove Rustas, institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU,
bengt-ove.rustas@slu.se

Gradering av vallar i norra Sverige med hjälp av satellitbilder

Jordbruket in norra Sverige domineras av djurhållning, och vallodling (i synnerhet blandvallar) är den viktigaste grödan. För att uppnå så god vallskörd och vallkvalitet som möjligt är det centralt att anpassa givor av kväve (N) till behovet. Det är dock svårt att optimera N-givan, särskilt som det ofta finns en ansenlig variation inom enskilda fält. Genom att kartlägga variationen av biomassa, N-upptag och foderkvalitet (smältbarhet och NDF-halt) inom och mellan fält finns goda möjligheter att skapa det underlag som krävs för att bättre kunna optimera odlingen.

Genom satellitbaserad fjärranalys kan man i detalj analysera och följa grödornas utveckling och egenskaper, t ex skörd och kväveinnehåll. Med hjälp av den Europeiska rymdorganisationens (ESA) Sentinel-2-satelliter kan man ungefär varannan dag erhålla kostnadsfria och högupplösta (10 m x 10 m) bilder, i flera olika våglängdsband, som är idealiska för att följa.grödornas utveckling under säsongen.

I det här projektet kommer vi att utveckla beräkningsmodeller som länkar samman den stora mängd information som finns i satellitbilderna med uppmätta egenskaper i vallen: biomassa, råprotein, N-upptag och smältbarhet. Mätningarna kommer att göras under hela vallodlingssäsongen på fem fält belägna på fyra olika platser i Norrland. Om tillräckligt stabila modeller kan tas fram kommer vi inom tre år att implementera dessa i ett befintligt, satellitbildsbaserat beslutsstödsystem (CropSAT), vilket kommer att tillgängliggöra resultaten för alla jordbrukare i Norrland.

Projektledare: Julien Morel, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, julien.morel@slu.se

Rådgivande sortprovning för norra Sverige

Lämpliga sorter är grunden för en effektiv växtodling. För att få ett bra underlag i valet av sort är en oberoende systematisk sortprovning av stort värde. De nya sorter som ska införas på den svenska sortlistan måste genomgå en värdeprövning (VCU). Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, NJV, vid SLU i Umeå har ansvaret för den provningen i norra Sverige. Sorter som har ett godkännande i ett annat EU-land kan säljas på den svenska marknaden. För marknadsföring och för konsumentupplysning provas ofta dessa sorter i försök i de områden de ska användas.

Från och med 2011 har en omfattande integration av norra Sveriges sortförsök med övriga sortförsök genomförts. Denna integration har även medfört att norra Sveriges sortprovning finns med i Sverigeförsöken fr.o.m. 2013.

Den rådgivande sortprovningen i norra Sverige återupptogs 1996 med hjälp av medel från Regional Jordbruksforskning för Norra Sverige, RJN. Då var det i första hand för att säkra provning i tredje årets vall. På senare år har en utökad provning såväl i vårstråsäd som i gräs och vallbaljväxter varit möjlig genom bidrag från RJN och SLF. Lantmännen Lantbruk, Boreal och Scandinavian Seed, har också bidragit med finansieringen av provning av marknadssorter vid sidan av de sorter som de har i officiell provning.

I dessa försök finns möjlighet att lägga till ett antal marknadssorter eller sorter från andra länder som extra led. Fördelen med detta är att jämförelsematerialet blir bredare för de sorter som befinner sig i provningen, både den rådgivande och den officiella och att de nya sorterna som kommer ut på marknaden blir väl dokumenterade och jämförda med de vanligaste marknadssorterna.

Resultat från sortprovningen i norra Sverige publiceras i serien ”Nytt från institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap”. Bladen kan beställas i pappersformat från institutionen eller hämtas i pdf-format från deras hemsida. Resultaten finns även publicerade på SLU/Fältforsks hemsida och Sverigeförsökens hemsida.

Projektledare: Boel Sandström, institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, boel.sandstrom@slu.se

Utveckling av system för krossensilering i storsäck

Syftet med projektet är att öka lönsamheten i spannmålsodlingen i norra Sverige. Målet är att ta fram ett energibesparande, kostnads- och miljöeffektivt system för att packa, lagra och hantera krossensilerad spannmål.

För att underlätta införandet av systemet skall projektet också ta fram modeller för mognad (skördetillfälle) samt handel. För att inte skapa ett avfallsproblem tas även en en modell för att på ett miljövänligt och resurssnålt sätt ta hand om förpackningsmaterialet fram. Projektet skall även med hjälp av LCA-anlyser ha redovisat hur systemet påverkar miljön jämfört med etablerade metoder.

Projektet är ett samarbete mellan:

Projektets huvudfinansiär är Inter-reg Botnina-Atlantica (60%). Övriga finansiärer, utöver RJN, är Länsstyrelserna i Västerbotten, Västernorrland respektive Jämtlands län, Yrkeshögskolan NOVIA, samt Österbottens förbund. Den norska delen av projektet finansieras helt med medel från Norge.

Projektledare: Hans Arvidsson, RISE, Umeå, hans.arvidsson@smp.ri.se

Högre skördar och mer protein från norrländska åkrar – nya förädlingstekniker för rödklöver

Projektet är en viktig utökning av ett beviljat och redan uppstartat forskningsprojekt ”Breeding forage and grain legumes to increase EU's and China's protein self-sufficiency” (EUCLEG). Flera baljväxtarter ingår, däribland rödklöver, och dessa kommer att utvärderas i fältförsök samt i kontrollerade experiment runt om i Europa. Inom ramen för EUCLEG är målsättningen att identifiera gener och genetiska markörer som kan kopplas samman med viktiga odlingsegenskaper. EUCLEG syftar till att effektivisera växtförädlingen av baljväxter genom nya förädlingstekniker baserade på sådana genetiska markörer.

Projektet är ett tillägg av utvärderingen i EUCLEG med avsikt att 1) inkludera sorter och förädlingsmaterial av rödklöver som är anpassade till odling i Sverige och särskilt typer anpassade till odling i Norrland 2) utvärdera dessa rödklöversorter i fältförsök i Sverige, varav fyra försökslokaler i Norrland.

Avsikten med dessa kompletterande fältförsök är att studera odlingsegenskaper viktiga i norra Sverige, såsom avkastning, vinterhärdighet och uthållighet. Foderkvalitetsparametrar som analyseras är råproteininnehåll, smältbarheten av Organisk Substans (DOM), samt Net Energy Lactation, NEL. Utvärderingen av förädlingsmaterialets egenskaper kommer därefter jämföras med den genetiska analysen av samma material inom EUCLEG.

Målet är att på bästa sätt nyttja analyserna inom EUCLEG och utveckla genetiska markörer som tydligt kortar både förädlingsprocessen och förädlingscykeln samt effektiviserar växtförädlingen av nordlig rödklöver. Långsiktigt kan nya bättre sorter snabbare bli tillgängliga för norrländsk vallodling och därmed bidra till ökad lönsamhet för norrländskt lantbruk.

Projektledare: Linda Öhlund, Lantmännen lantbruk, förädlingsstationen i Lännäs.
linda.ohlund@lantmannen.com

Sidansvarig: mw-red@slu.se