Samverkan vid VH-fakulteten

Senast ändrad: 16 januari 2024

Att samverka med näringar, myndigheter och organisationer är en naturlig del av SLU:s verksamhet. Forskning, utbildning och miljöanalys vid universitetet utvecklas i nära dialog med omgivande samhälle, både nationellt och internationellt.

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap finns representerat i många av de samverkansprojekt som pågår på vårt universitet.

Samverkanslektorer vid SLU

På SLU finns samverkanslektorat inom ett flertal olika ämnesområden.

Samverkanslektorernas uppgift är att samverka med det omgivande samhället, samtidigt som de bedriver egen forskning inom sina ämnesområden. Läs gärna mer om samverkan på hela SLU.

Exempel på samverkansprojekt på VH-fakulteten

Djurhälsa och djurvälfärd

Framtidens djur, natur och hälsa

En av SLU:s fyra framtidsplattformar (”Future-programmen”) som ska integrera olika vetenskapsområden och leda till samverkan med olika samhällsintressen där universitetet bidrar med vetenskapligt baserade beslutsunderlag.

Centrum för globala djursjukdomar (CGD)

Samarbete för att stärka forskning och öka engagemanget inom området globala smittsamma djursjukdomar och fungerar som ingång till SLU avseende frågor som rör detta ämne.

Centrum för reproduktionsbiologi (CRU)

Ett nätverk för forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid SLU och Uppsala Universitet.

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)

På uppdrag av regeringen ska SCAW samla landets kompetens och samordna verksamhet inom djurskyddsområdet.

Djurförsök.info

Ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och åtta svenska universitet

Centre of clinical comparative oncology (C3O)

Nätverk för forskare inom området cancer hos sällskapsdjur. Nätverket samlar in kunskap kring spontana tumörer hos djur.

Kontakt:Henrik Rönnberg

Sport- och sällskapsdjur

Hundgenetikgruppen

Samarbete mellan SLU och Uppsala universitet som samlar viktig kompetens för forskning om genetiken hos hundar.

HästSverige

Den ledande digitala kunskapsförmedlaren inom svensk hästnäring. Drivs i samarbete med SVA, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Stiftelsen hästforskning, LRF och Agria.

Lantbruk och lantbruksdjur

Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN)

Ett FoU-program som stöttar jordbruk speciellt anpassat för de norrländska förutsättningarna. I samarbete med Länsttyrelsen i Västerbotten och NJ-fakulteten på SLU.

Interbull Centre

Interbull  Centre är den operativa delen av Interbull som tillhandahåller genetiska informationstjänster och tillämpad forskning för boskapsavel världen över.

Vatten och vilt

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NkfV)

Ett strategiskt samarbete för långsiktig nationell utveckling av vattenbruk med fokus mot kunskapsbaserad information och kommunikation. Webbplatsen är en gemensam satsning av SLU och Göteborgs universitet.

Vattenbrukscentrum Norr (VBCN)

Den ledande aktören inom utveckling av svenskt vattenbruk gällande arterna regnbåge och Arctic Superior. VBCN:s forsknings- och försöksverksamhet bedrivs främst i samarbete med SLU.

Viltskadecenter

Forskar, utvecklar, utbildar och informerar med målet är att begränsa skador och konflikter som orsakas av fredade viltarter, i samarbete med flera myndigheter och organisationer.

Centrum för vilt- och fiskforskning (CFW)

Ett samverkansorgan för institutioner och forskargrupper vid SLU som bedriver verksamhet inom området. CFW är också ett nationellt nätverk mellan forskare och mellan forskning och samhälle.

Globalt, livsmedel och hållbar utveckling

One Health Sweden

Ett samarbete mellan forskare med intresse av zoonoser, i form av ett integrationskoncept som inkluderar flera universitet och statliga organisationer.

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Kunskapsförmedling och kommunikation samt initiering och samordning av forskning och utbildning om ekologiskt lantbruk och ekologisk mat.

Framtidens mat

En av SLU:s fyra framtidsplattformar (”Future-programmen”) som ska integrera olika vetenskapsområden och leda till samverkan med olika samhällsintressen där universitetet bidrar med vetenskapligt baserade beslutsunderlag.

Framtidens skog

Även detta är en av SLU:s fyra framtidsplattformar (”Future-programmen”) som ska integrera olika vetenskapsområden och leda till samverkan med olika samhällsintressen där universitetet bidrar med vetenskapligt baserade beslutsunderlag.

Framtidens städer

Ytterligare en av SLU:s fyra framtidsplattformar (”Future-programmen”) som ska integrera olika vetenskapsområden och leda till samverkan med olika samhällsintressen där universitetet bidrar med vetenskapligt baserade beslutsunderlag.

Bioinformatik och statistik

Centrum för bioinformatik

Erbjuder bioinformatiska analyser. Tillgängligt för forskare vid SLU, forskare vid universitet inom och utom Sverige samt externa användare, t.ex. företag.

SLU Global Bioinformatics Center (SGBC)

Ett grupp som via forskning och utbildning hjälper till att bygga långsiktigt framgångsrika bioinformatikinfrastrukturer som kan användas av både SLU och andra forskningssamfund in om livsvetenskaper världen över.

Centrum för statistik

Ett fakultetsöverskridande centrum för statistik vid SLU som ger statistisk support och rådgivning för forskare inom universitetet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00