Jordbrukets vattenhushållning och vattenkvalitet

Senast ändrad: 20 juni 2024
Närbild på vete, foto.

Vattnet är fundamentalt för allt liv liksom för alla processer på och i marken. Att kunna reglera vattenanvändningen är en av de största utmaningarna i jordbruket, inte minst i en värld med klimatförändringarna som påverkar villkoren.

Vi studerar markens uppbyggnad och fysikaliska egenskaper samt utvecklar och utvärderar metoder för optimalt nyttjande och reglering av vattnet inom växtproduktionen. Såväl säkerställd matproduktion som förbättrad mark- och vattenmiljö står i fokus.

Att utveckla effektiva odlingsåtgärder

Vi undersöker också hur markanvändning och klimat påverkar yt- och grundvattenkvalitet. Sådan insikt utgör ett viktigt underlag för utvecklingen av rationella odlingsåtgärder som optimerar växtproduktionen och samtidigt minimerar miljöpåverkan såsom övergödning av sjöar.

Vår verksamhet bygger på ett samspel mellan grundläggande och tillämpad forskning och även samverkan med det omgivande samhället inom ramen för olika miljöövervakningsprogram för mark och vatten.

Forskning från laboratorium till fält

Forskningen bedrivs i olika skalor, från laboratorieförsök och jordkolonner till fältförsök och hela avrinningsområden. I de specialdränerade fältförsöken på olika platser i Sverige tar vi fram kunskap om och testar praktiskt fungerande åtgärder mot läckage och ytavrinningsförluster av kväve, fosfor och bekämpningsmedel för både konventionell, ekologisk och integrerad odling.

I lysimeterstationen på Ultuna campus samlar vi intakta jordprofiler från olika jordar för att mer detaljerat studera påverkan av odlingsåtgärder och markegenskaper. Som ett komplement till fält- och lysimeterstudierna utför vi också kortare processtudier av läckage från jordkolonner i en bevattningsanläggning på laboratoriet. Forskning bedrivs även i mindre avrinningsområden där vi bland annat studerar dammar för fosforavskiljning samt tar fram kunskap om metoder för att identifiera kritiska områden med särskilda behov av åtgärder mot fosforförluster.

Fakta:

Exempel på forskningsområden:

  • Dränering och bevattning för optimerad vattenanvändning
  • Erosion och släntstabilitet i öppna diken
  • Försaltningsproblematik
  • Markvård och markförbättring
  • Odlade organogena jordar
  • Tätortsnära mark- och vattenmiljö
  • Processer som påverkar tillgänglighet och flöden av växtnäringsämnen och bekämpningsmedel i marken
  • Odlingsåtgärders påverkan på utlakning av växtnäringsämnen
  • Transportprocesser i olika skalor – jordprofiler, fält och avrinningsområden
  • Diffusa källors och punktkällors bidrag till det totala läckaget av fosfor och kväve i jordbrukslandskapet

Kontaktinformation

Jennie Barron
Professor vid Institutionen för mark och miljö
jennie.barron@slu.se, 018-671578