Sveriges lantbruksuniversitet

Vatten och fisk

Vid SLU finns kunskap om fiskodling, fiskars och andra vattenlevande organismers ekologi, fiskevård och vattenvård m.m. De akvatiska ekosystemens tillstånd och utveckling följs, och man undersöker även hur resursutnyttjandet, t.ex. fiske, påverkar ekosystemen. Vattenbruk, eller akvakultur, innebär odling av vattenlevande djur och växter, vanligtvis i havet eller i bassänger.

I Sverige odlas huvudsakligen musslor, kräftor och fisk. Dels finns det matfiskodling som producerar fisk direkt till konsumenterna, dels odlar man sättfisk för utsättningar i fiskevatten. Vattenbruksforskning rör lämpliga fiskstammar för odling, foder etc. Miljömässiga för- och nackdelarna med vattenbruk, t.ex. näringsläckage och reningseffekter, undersöks också. SLU:s miljöanalysprogram Sjöar och vattendrag bidrar till att ge en helhetsbild över vattenstatus och kemisk-fysisk påverkan på sjöar och vattendrag och större vattensystem. I programmet Kust och hav samlas den marina kompetensen inom miljöanalys vid SLU.


Det finns 79 sidor som är taggade med Vatten och fisk:
Foto: SLU

I kärnkraftens kylvatten anas framtidens Östersjö

Övervakningen av de varma kylvattenplymerna utanför de svenska kärnkraftverken, bland annat i Forsmark, skapar unika möjlighet att spana in i framtiden. Foto: SLU. Välkommen till kylvattenrecipienten - det kustvattenområde som påverkas av ett ...

Fjällsjö. Foto: Agnes Bondesson

Näringsutarmning ett okänt problem

Fjällsjö. Foto: Agnes Bondesson, SLU Övergödning, när ett överskott av näringsämnen leder till för hög produktion av växtplankton, är ett välkänt begrepp. Att det samtidigt pågår en näringsutarmning av vissa sjöar och vattendrag, så ...

Carola Wingren, professor vid SLU vid Öresundskusten. Foto: Anders Ingvarsson.

Konstnärliga metoder vidgar förståelsen

Hur högt stiger havet? Carola Wingren nere vid Öresundskusten där havsnivån väntas stiga som mest. Lomma i bakgrunden har en stor del av sina nya bostäder nära kustlinjen, där man som säkerhetsåtgärd placerar bebyggelsen ...

Kiselalger. Foto: Luc Ector

Algpåväxt i miljöns tjänst

Kiselalger. Foto: Luc Ector De känsliga kiselalgerna kan nu användas som indikatorer i både bäckar och sjöar. De används redan för att påvisa surhet, övergödning och organisk förorening, men testas nu för sin förmåga att också indikera ...

fisk300px.jpg

Foderråvara till odlad fisk - en möjlighet för Sverige

Teknik för att följa metabolismen hos fisk. Foto: Aleksandar Vidakovic Fisk kan odlas med liten miljöpåverkan och utan antibiotika. Däremot saknas inhemsk foderråvara som inte konkurrerar med vår egen mat och som fungerar med fisken. Sverige ...

blanksjoNAD-300.jpg

Säkrare ekostatus med nya verktyg

Enligt vattendirektivet bedöms alla vatten efter försiktighetsprincipen. Den kvalitetsfaktor som har sämst status i ett vatten avgör den ekologiska statusen. Foto: Nora Adelsköld, SLU SLU-forskare har bidragit till att göra bedömningarna av svenska ...

Fiskar. Illustration: Christina Hägerfors

Så många fiskar och skaldjur finns det i KUL

I Kustfiskdatabasen, KUL, fanns det i december 2016 knappt 3,4 miljoner fiskar och skaldjur av 134 olika arter. Illustration: Christina Hägerfors. I Kustlaboratoriets databas, KUL, hittar du kvalitetssäkrade fångstdata från alla provfisken längs ...

Nackros-130625_28-300.jpg

Span på näckrosorna från luften

Näckros. Foto: Frauke Ecke Om man inte bara har koll på vattenlevande kärlväxter, utan också på mossorna i ett vatten ökar säkerheten i miljöövervakningen, menar SLU-forskaren Frauke Ecke. Vattenvegetationen kan redan nu undersökas med hjälp ...

Mört. Foto: Anders Asp

Två direktiv i samklang - fisk som indikator även vid kusten

Ett förslag i Waters är att använda karpfiskar, t.ex. mört, som indikator för övergödning vid Östersjöns kust. Mängden karpfiskar ökar nämligen i områden med lägre siktdjup, något som ofta är en följd av övergödning. Foto: Anders ...

Brian Huser with a sediment core sampled from Lake Flaten in 2015. The water quality of the lake remains improved since the Aluminium addition treatment in 2000, with a 90 percent reduction of the internal phosphorus load from sediments. Photo: Johanna Schütz

Fosforskulden: Vilka vatten kan åtgärdas med aluminiumfällning?

Fosforskulden: Vilka vatten kan åtgärdas med ...

AlbinGrans8162.jpg

Hur klarar abborren den globala uppvärmingen?

Foton: Översiktsbild, Göran Hansson. Aborre, Fredrik Jutfelt Hur påverkas fiskarna i Östersjön av den pågående globala uppvärmningen? Genom att studera ett fönster mot framtiden kan vi förstå vilka som kommer att överleva och hur de gör ...

Görvän_pilot240.jpg

Finare filter i vattenverken fixar dricksvattnet

Görvälns vattenverk. Foto: Stephan Köhler Sex miljoner svenskar får sitt dricksvatten direkt eller indirekt berett från ytvatten. Men många svenska ytvatten har under de senaste åren blivit allt mer brunfärgade av humus. SLU och vattenverken ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7