Ur SLU:s kunskapsbank

Resistens mot flera avmaskningsmedel hos svenska får

Senast ändrad: 04 april 2024
Tacka på bete

Mag-tarmparasiter är vanliga hos svenska får. Särskilt stora magmasken (Haemonchus contortus) orsakar såväl sjukdom som försämrad produktion. Detta kan kontrolleras genom att djuren avmaskas, vilket förutsätter att de preparat som används har full effekt.

Genom att analysera träckprover testade vi effekten hos fyra avmaskningsmedel varav två är de mest använda i Sverige. Undersökningen genomfördes i 49 fårbesättningar genom att mäta minskningen i maskarnas äggutskiljning efter utförd avmaskning. Mätningen gjordes enligt Gård & Djurhälsans gängse rutiner. Mellan 2015 och 2021 insamlades data från 81 behandlingsgrupper på gårdarna, varav 30 var avmaskade med bensimidazoler (albendazol eller fenbendazol), 47 med ivermektin, och 2 vardera med levamisol eller moxidektin. I de flesta fall analyserades även parasiternas artsammansättning.

Resultaten visar att parasiterna var resistenta (motståndskraftiga) i 37 % av de djurgrupper som behandlats med bensimidazoler respektive 77 % med ivermektin. Här hade avmaskningsmedlet alltså haft otillräcklig verkan. Dessutom hittades multipel resistens på 30 % av gårdarna där både bensimidazoler och ivermektin använts. Det var främst stora löpmagsmasken som överlevde avmaskningen, både i de grupper som förklarades som resistenta men i flera fall även i grupper som var mottagliga. Däremot var effekten 100 % i samtliga grupper där man använt levamisol och moxidektin.

Sammanfattningsvis visar resultaten att resistensläget har försämrats på svenska fårgårdar jämfört med den senaste studien som gjordes för mer än ett decennium sedan. Till skillnad från tidigare studie deltog dock denna gång endast gårdar med ett sedan tidigare känt parasitproblem. För att få en bättre bild av resistensläget krävs en studie där gårdarna väljs ut slumpmässigt.

Länk till artikeln

Signs of multiple anthelmintic resistance in sheep gastrointestinal nematodes in Sweden - ScienceDirect

Referens

Höglund J, Baltrušis P, Enweji N, Gustafsson K. 2022. Signs of multiple anthelmintic resistance in sheep gastrointestinal nematodes in Sweden. Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, 36, 100789, ISSN 2405-9390.  https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2022.100789