Ur SLU:s kunskapsbank

Vinterlammande tackor smittar betet mindre än vårlammande tackor

Senast ändrad: 08 april 2024
Tackors parasitsmitta varierar under året, foto.

Många fårägare undersöker parasitläget hos sina tackor innan de släpps på bete. Djuren avmaskas om smittan är hög, för att minska smittspridning på betet. Hur smittläget påverkas av lamnings- och provtagningstidpunkt är dock inte klarlagt.

Vi har jämfört antalet maskägg i träcken i fyra besättningar som alla hade både vinter- och vårlammande tackor. Samma djur undersöktes vid fyra tillfällen mellan januari och juni, i syfte att se hur lamningstidpunkten påverkar utskiljningen av maskägg i träcken. Enligt flera tidigare studier aktiveras vilande parasitlarver i samband med lamningen. En populär förklaring har varit att det beror på tillfälligt minskad immunitet hos tackan. Orsaken är dock omtvistad.

I vår studie ökade äggutskiljningen under våren gradvis i båda lamningsgrupperna på alla gårdar. När vi jämförde prover som motsvarade varandra i förhållande till antal veckor efter lamningen, var antalet ägg genomgående lägre hos de vinterlammande tackor. Detta tyder på att ökningen av antalet nematodägg påverkas av faktorer som inte är kopplade till lamningsperioden. En faktor kan vara det ökande dagsljuset på våren. På grund av studiens begränsningar kan vi inte ge någon detaljerad förklaring, utan bara konstatera att ökningen tycks vara kopplad till säsong.

Sammantaget tyder resultaten på att vinterlammande tackor i mindre grad bidrar till att smitta betena jämfört med de som lammar på våren. Rekommendationen kvarstår ändå att ta träckprov inför betessläpp för att få en rättvisande bild av parasitläget.

Referens

Höglund J, Carlsson A, Gustafsson K. 2021. Effects of lambing season on nematode faecal egg output in ewes. Veterinary Parasitology – Regional Studies and Reports, 26, 100633.

Länkar till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405939021001052

https://pub.epsilon.slu.se/25878/


Kontaktinformation

Johan Höglund

Professor vid Institutionen för husdjurens biovetenskaper; Enheten för parasitologi

Telefon: +4618672371, +46702574156
E-post: johan.hoglund@slu.se