Ur SLU:s kunskapsbank

Campylobacter från ekologisk kyckling mindre resistenta

Senast ändrad: 08 april 2024
Campylobacter från ekologisk kyckling mindre resistenta, foto.

Antibiotikaresistens är en stor framtida utmaning. Även om vi i Sverige har en klok och låg antibiotikaanvändning till djur är resistenta bakterier ett växande problem. I stora delar av världen har en ökning av resistenta Campylobacter rapporterats.

Vid Sveriges lantbruksuniversitet har en studie genomförts för att se om uppfödningsformen hos kyckling kan ha betydelse för förekomsten av resistens. Under 2017-2019 påvisades Campylobacter hos 8 % av de konventionellt och 42 % av de ekologiskt uppfödda kycklingflockarna. Typning och resistensundersökning gjordes på 157 av de Campylobacter-isolat som påvisades. Studien visade att isolaten tillhörde 56 olika sekvenstyper av Campylobacter, varav 10 kunde påvisas hos både konventionell och ekologisk kyckling.

Hos två av de isolerade sekvenstyperna skiljde sig resistensmönstret åt mellan de båda uppfödningsformerna. Campylobacter isolerade från konventionell kyckling var oftare (22 %) resistenta mot antibiotikaformen kinoloner, jämfört med de från ekologisk kyckling (0 %). Resultaten visade också att Campylobacter från svensk kyckling generellt är betydligt känsligare för antibiotika jämfört med övriga EU där 61 % av Campylobacter är resistenta mot kinoloner.

Flera skillnader finns mellan konventionell och ekologisk kycklinguppfödning, såsom foder, ras, användning av koccidiostatika och tillgång till utevistelse, men betydelsen av de olika faktorerna är oklar och behöver studeras vidare. Användningen av antibiotika till kyckling är mycket låg i Sverige och kinoloner används inte alls i svensk kycklingproduktion. Det är därmed inte sannolikt att kinolonresistensen har uppstått på grund av antibiotikaanvändning.

Länk till artikeln 

https://doi.org/10.3390/pathogens10121630

Referens

Hansson I, Ellström P, Nilsson O, Chaba M, Skarin M, Fernström L-L, Frosth S. 2021. Differences in genotype and antimicrobial resistance between Campylobacter spp. isolated from organic and conventionally produced chickens in Sweden. Pathogens 10 (12), 1630.