Ur SLU:s kunskapsbank

Svenska travtränare är generellt nöjda med dagens djurskyddskontroller

Senast ändrad: 06 december 2023
Häst

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har tillsammans genomfört en studie om hur travtränare upplever djurskyddskontroller. Generellt är travtränarna nöjda med dagens kontroller, även om de ger högre betyg till Svensk Travsports egna kontroller än till de offentliga kontrollerna som utförs av länsstyrelsen.

Hos svenska travtränare genomförs idag djurskyddskontroller både av länsstyrelsen och av organisationen Svensk Travsport. Besöken genomförs för att kontrollera efterlevnaden av den svenska djurskyddslagstiftningen. Svensk Travsport har även lagt till egna kontrollpunkter och kallar sitt regelverk för Travarhälsan.

I den aktuella studien var forskarna intresserade av att ta reda på hur travtränare upplever djurskyddskontrollerna och vad som kan påverka upplevelsen. Detta undersöktes genom att skicka ut en webbaserad enkät till landets travtränare.

Generellt sett hade de 396 travtränarna som svarade på enkäten positiva erfarenheter av såväl länsstyrelsens som Svensk Travsports kontroller. Nästan samtliga svarade att god djurvälfärd är viktigt för travsportens rykte. De flesta ansåg att djurskyddskontrollerna är nödvändiga men önskade att de båda kontrollerna kunde samordnas i högre utsträckning. Tränarna var inte oroliga inför kontrollerna och få kände ett behov av att förbereda sig på något särskilt sätt.

Tränarna såg mest nytta med, och var mest nöjda med Svensk Travsports kontroller och inspektörer. De uppfattade att Travarhälsan är lättare att efterleva och att den innehåller fler relevanta regler än lagstiftningen, något som tyder på att tränarnas kunskap kring regelverken ibland brister då Travarhälsan främst innehåller samma regler som lagstiftningen.

Hur tränarna upplevde de enskilda inspektörernas insatser, såsom deras bemötande, kunskapsnivå och förmåga att göra rättvisa bedömningar, spelade mycket stor roll för hur kontrollen upplevdes. Även inställningen till regelverken påverkade upplevelsen. De tränare som var nöjda med dagens regelverk och över dubbla kontroller var också generellt mer nöjda med de enskilda kontrollerna. Däremot verkade det inte spela någon större roll om en kontroll var föranmäld eller inte, eller vad kontrollresultatet blev. Faktorer såsom tränarens ålder, kön, typ av träningslicens eller viket län tränarna hade sin verksamhet i påverkade inte heller tränarnas upplevelser i någon större utsträckning.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.3390/ani12111441

Referens

Lundmark Hedman, F., Rodriguez Ewerlöf, I., Frössling, J., Berg, C. 2022. Swedish Trotting Horse Trainers’ Perceptions of Animal Welfare Inspections from Public and Private Actors. Animals, 12, 1441.