Forskning kring djurskyddslagstiftning och privata regelverk – från intentioner till kontroll

Senast ändrad: 26 januari 2024
Foto: Huvudet på en brun ko (på bete).

Ett forskningsområde som består av tre delprojekt: Projekt 1 - Regelverk och etiska värderingar som styr den offentliga och den branschbaserade djurskyddskontrollen (avslutat). Projekt 2 - Upplevelser och förväntningar kring djurskyddskontroll. Projekt 3 - Metoder för att nå en mer likvärdig djurskyddskontroll.

Projekt 3 - Metoder för att nå en mer likvärdig djurskyddskontroll

En åsikt som delas av politiker, myndigheter och djurägare är att samsynen mellan, och inom, djurskyddskontrollen måste förbättras. Alltför skiftande bedömningar leder till orättvisor, rättsosäkerhet och misstro. Denna studie syftar till att ta fram strategier och metoder för ökad samsyn inom djurskyddskontrollen. Först kommer vi identifiera metoder för samsyn genom att granska hur man inom andra offentliga och privata kontrollområden gjort kontrollerna mer likvärdiga. Sedan får djurhållare och inspektörer i en enkät svara på vad de har för syn på likvärdiga kontroller. Denna kunskap tas med till en experimentell del där djurskyddsinspektörer gruppvis blir föremål för olika metoder som används för att öka samsynen. Inspektörerna får sedan genomföra kontroller för att se vilka samsynseffekter de olika metoderna fått. Inspektörer och djurägare får även utvärdera sina upplevelser av de olika metoderna. Slutligen analyseras och bearbetas resultaten för att kunna ge vetenskapligt baserade rekommendationer kring hur samsynen inom djurskyddskontrollen kan förbättras i praktiken. Projektet påbörjas 2021 och planeras pågå i fyra år.

Deltagande forskare: Frida Lundmark Hedman (SLU), Emma Ek Österberg (Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet), Lotta Berg (SLU) och Rebecka Westin (SLU), Ida Brandt (SLU)

Projekt 2 – Upplevelser och förväntningar kring djurskyddskontroll

Det florerar många åsikter om djurskyddskontroll i samhället, hur den fungerar och hur den bör fungera. Samtidigt blir djurskyddsarenan allt mer komplex eftersom djurhållare får fler och fler privata regelverk att förhålla sig till utöver djurskyddslagstiftningen. Det finns dock ännu inga vetenskapliga studier kring hur dagens djurskyddsarena med både privata och offentliga kontroller upplevs i praktiken. Syftet med detta projekt är därför att undersöka vilken förväntan djurägare har på olika typer av djurskyddskontroller och hur de olika kontrollerna upplevs av djurägare och inspektörer. Både intervjustudier, deltagande observationer och enkäter kommer att användas. Slutligen kommer alla resultat att analyseras och bearbetas i syfte att ta fram vetenskapligt baserade rekommendationer kring hur djurskyddskontrollen kan förbättras och hur den komplexa djurskyddskontrollarenan kan bli mer effektiv och transparent. Projektet påbörjas 2019.

Deltagande forskare: Frida Lundmark Hedman (SLU), Lotta Berg (SLU), Jenny Frössling (SVA) samt Magnus Ljung (RådNu, SLU).

Projekt 1 - Regelverk och etiska värderingar som styr den offentliga och den branschbaserade djurskyddskontrollen (avslutat)

I detta doktorandprojekt studerades olika regelverk på djurskyddsområdet. Både djurskyddslagstiftningar och privata standarder ingick, såväl från Sverige som från andra länder. Syftet var att undersöka vilka intentioner och värderingar som ligger bakom olika regelverk på djurskyddsområdet samt hur effektiva dessa är på att förbättra djurvälfärden både i teorin och i praktiken. Analyserna har bestått av textanalyser för att studera bakomliggande etiska värderingar, innehåll i regelverken, hur regelverken skiljer sig åt och vilken strategi man valt med avseende på vad som ska uppfyllas och kontrolleras (t.ex. om man formulerar bestämmelserna som djurbaserade, skötselbaserade eller resursbaserade krav). Vidare omfattade projektet studier som utvärderade hur kontrollen av olika regelverk bedrivs, vad man fokuserar på, vilka resultaten av dessa kontroller är och vilka strategier man tillämpar för att förbättra djurskyddet om brister uppdagas. Projektet avslutades i oktober 2016.

Deltagare: doktorand – Frida Lundmark Hedman (SLU); huvudhandledare - Lotta Berg (SLU); biträdande handledare - Helena Röcklinsberg (SLU) och Birgitta Wahlberg (Åbo Akademi).

Dessa projekt har fått finansiering av Formas och är en del av 'Centre of Excellence in Animal Welfare Science'.

Fakta:

Publikationer:

 • Lundmark Hedman, F., Rodriguez Ewerlöf, I., Frössling, J. and Berg, C. 2022. Swedish dairy farmers’ perceptions of animal welfare inspections. Frontiers in Animal Sciences, 3:1079457. doi: 10.3389/fanim.2022.1079457.
 • Lundmark Hedman, F., Rodriguez Ewerlöf, I., Frössling, J., Berg, C. 2022. Swedish Trotting Horse Trainers’ Perceptions of Animal Welfare Inspections from Public and Private Actors. Animals, 12, 1441. https://doi.org/10.3390/ani12111441.
  En svensk sammanfattning av studien kan läsas här (Svenska travtränare är generellt nöjda med dagens djurskyddskontroller.
 • Berg, C. & Lundmark Hedman, F. 2020. Compliance with animal welfare regulations: drivers and consequences. CAB Reviews, 15(025), 1-10. doi: 10/1079/PAVSNNR202015025.
 • Lundmark Hedman, F., Hultgren, J, Röcklinsberg, H., Wahlberg, B. & Berg, C. 2018. Non-Compliance and Follow-Up in Swedish Official and Private Animal Welfare Control of Dairy Cows. Animals, 8(5), 72; https://doi.org/10.3390/ani8050072.
 • Lundmark, F., Berg, C. & Röcklinsberg, H. 2018. Private Animal Welfare Standards – Opportunities and Risks. Animals, 8 (4). doi:10.3390/ani8010004.
 • Lundmark, F. 2016. Mind the Gaps! From Intentions to Practice in Animal Welfare Legislation and Private Standards. Doctoral thesis, 2016:95. Swedish University of Agricultural Sciences, Skara. ISBN 978-91-576-8692-3, eISBN 978-91-576-8693-0.
 • Lundmark, F., Röcklinsberg, H., Wahlberg, B. & Berg, C. 2016. Content and structure of Swedish animal welfare legislation and private standards for dairy cattle. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A — Animal Science. 66(1), 35-42. DOI:10.1080/09064702.2016.1198417.
 • Lundmark, F., Berg, C., Wahlberg, B. & Röcklinsberg, H. 2015. 'One animal is no animal' – Consequences of measuring animal welfare at herd level. In: Know your food! – Food Ethics and Innovation. Dumitras, E. D., Jitea, I. M. & Aerts, S. (eds.). pp. 31-35. Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.
 • Lundmark, F., Röcklinsberg, H., Wahlberg, B. & Berg, C. 2015. Vad sätter djurskyddsnivån – regeln eller kontrollen? Svensk Veterinärtidning, 2.
 • Lundmark, F., Berg, C., Schmid, O., Behdadi, D. & Röcklinsberg, H. 2014. Intentions and Values in Animal Welfare Legislation and Standards. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. DOI 10.1007/s10806-014-9512-0.
 • Lundmark, F., Berg, C. & Röcklinsberg, H. 2014. Regelverk för djurskydd – vad vill man uppnå? Svensk Veterinärtidning, 14.
 • Lundmark, F., Berg, C. & Röcklinsberg, H. 2013. 'Unnecessary suffering' as a concept in animal welfare legislation and standards. In: The ethics of consumption – the citizen, the market and the law. Röcklinsberg, H. & Sandin, P (eds.). p. 114-119. Wageningen Academic Publishers. The Netherlands.