Ur SLU:s kunskapsbank

Vilka värden hos hundar och katter är viktigast?

Senast ändrad: 03 juni 2021

Hundar och katter värderas högt. Det visas av det stora antal människor som håller dem, och att så mycket pengar läggs på dem. Vilken typ av värden som tillskrivs hundar och katter är dock väldigt lite utforskat, trots att det påverkar mänskligt beteende, och i förlängningen också välbefinnandet för både människor och djur.

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt vilka värden som förknippas med hundar och katter, och vilka värden som anses viktigast. Genom en webbaserad enkät ställdes frågor med öppna svar till svenska hund- och kattägare, samt till människor som inte ägde katt eller hund.

Resultaten visar att de värden människor fäster vid hundar respektive katter skiljer sig åt. Rörande hundar var de viktigaste värdena kopplade till det egna välbefinnandet, genom det känslomässiga stöd och engagemang som hunden ger (beskrevs med ord som vänskap, kärlek, kamratskap, glädje och lojalitet) medan värden relaterade till hunden själv (djurskydd, personlighet och mentalitet) var mindre viktiga. Kopplat till katter var däremot djurets personlighet och mentalitet tillsammans med kärlek viktigast. Detta gällde både för djurägare och personer som inte ägde någon hund eller katt.

Resultaten är viktiga att ta i beaktande när man analyserar interaktioner mellan människor och djur, djurskydd, människors hälsa och subjektiva välbefinnande, eller det ekonomiska värdet av hundar och katter.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s40359-018-0228-1

Referens

R Hoffmann, CJ Lagerkvist, MH Gustavsson and BS Holst. An empirical examination of the conceptualization of companion animals. BMC Psychology (2018), 6:15


Kontaktinformation

Ruben Hoffman, forskare
Institutionen för ekonomi, SLU
ruben.hoffmann@slu.se018-67 17 37