Hoppa till huvudinnehåll

Grundläggande utbildning skogens ekologi och skötsel

Gå med i rörelsen och bli expert på skog - ta ditt första steg HÄR.

Med ett förstklassigt team av experter kan vi hjälpa dig att leva din passion, från tanke till praktik, för att skapa en bättre framtid för världens skogar och människor.  

Vår institution erbjuder kurser på såväl grundläggande som avancerad nivå inom skogsekologi, markvetenskap och skogsbruksvetenskap. Genom vår forskning skapar vi förståelse för skogsekosystemets processer och hur denna kunskap kan användas för att utveckla och förbättra brukandet av skogar givet olika mål i både i Sverige och världen.

 

Kurs

På grundutbildningsnivån bidrar vi med kurser på Skogsvetarprogrammet – ett treårigt (180 hp) yrkesorienterat kandidatprogram, där studierna under de två första åren utgörs av en blandning av teori och praktiska övningar ute i fält. Det tredje året används för profilering där du som student själv väljer dina kurser och avslutas med en kandidatuppsats (självständigt arbete).

The choice of courses creates good opportunities for those of you who want to study further with us in Umeå towards a master's degree (in Forestry Science, Soil Science, or Biology) - or why not a Jägmästerexamen .

Both the bachelor's program and our master's program are adapted to the competence requirements set by employers in the forestry sector, with a good balance between theory and practical skills. In addition to regular teachers from our department, you will meet guest lecturers from companies, authorities, interest organizations, other parts of SLU, or from other universities. During the bare ground season, we strive to place parts of the study time in the best classroom - namely in the forest!

mer info

Skogen rymmer, utifrån olika perspektiv och samhällsintressen, ett stort antal olika värden. Utifrån fälten: skogshushållning, skogsskötsel, inventering, virkeslära, botanik och dendrologi, syftar kursen till att ge studenten en grund att stå på i samtal om hållbar skogsförvaltning, samt att ge baskunskaper i hur skog kan inventeras och bedömas, utifrån olika intressen och perspektiv.

Kursinformation: 

Umeå

Skogsbruksvetenskap, Biologi

Svenska

7.5 högskolepoäng

Skog – nyttjande och värden | Ny sökning | Studentwebben (slu.se) 

Kursledare:

Johannes Larson: johannes.larson@slu.se 

Ola Lindroos: ola.lindroos@slu.se

mer info

Med utgångspunkt i de svenska förhållandena behandlar kursen grunderna i klimatologi, geologi och marklära samt hur dessa fält påverkar skogen och förutsättningarna för ett hållbart nyttjande/brukande av den. 

 

Kursinformation: 

Umeå

Skogsbruksvetenskap, Markvetenskap
7.5 högskolepoäng

Svenska

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/MV0223/10123.2425/Skoglig-marklara-och-klimatologi/ 

 

Kursledare: 

Matthias Peichl: matthias.peichl@slu.se 

Ulrik Ilstedt: ulrik.ilstedt@slu.se 

mer info

Klimatförändringarna påverkar skogarnas ekosystem på ett genomgripande sätt genom att förändra ekologiska störningsregimer. Med utgångspunkt i de brukade nordliga tempererade och boreala skogarna syftar kursen till att ge fördjupad förståelse för dessa störningar och dess mekanismer, samt klimatförändringarnas konsekvenser för skogens ekologi och skötsel. 

 

Kursinformation: 

Umeå

Skogsbruksvetenskap, Biologi,

15,0 högskolepoäng

Engelska

 

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/BI1460/20182.2425/Ekologiska-storningar-i-skogar-skotselutmaningar-i-ett-forandrat-klimat/ 

 

Kursledare: 

Gustaf Egnell: gustaf.egnell@slu.se  

Marcus Klaus: marcus.klaus@slu.se

mer info

En kurs med syfte att förmedla kunskap om hur skogsekosystemens sammansättning och funktion bestäms av mark, vattentillgång och klimat, för att skapa förståelse för hur skogsbruk kan bedrivas på ett hållbart och långsiktigt sätt. 

 

Kursinformation: 

Umeå

Markvetenskap, Biologi,

7,5 högskolepoäng

Engelska

 

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/MV0227/30122.2425/Mark-vatten-och-meteorologiska-processer-i-skogsekosystemet/ 

 

Kursledare: 

Matthias Peichl: Matthias.Peichl@slu.se

mer info

Kursen genomförs till stora delar som en studieresa med målsättningen att på plats lära ut förutsättningarna att bedriva ett hållbart skogsbruk i norra Sverige med de utmaningar som ligger i ett kärvt klimat och därmed kort vegetationsperiod, samtidigt som hänsyn till andra intressen tas i beaktande.Kursinformation: 

Umeå

Skogsbruksvetenskap, Biologi

7,5 högskolepoäng

 

Svenska

 

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/SV0008/50052.2425/Norra-Sveriges-skogar-och-landskap/ 

 

Kursledare:

Gustaf Egnell: Gustaf.Egnell@slu.se 

Elisabet Bohlin: Elisabet.Bohlin@slu.se

mer info

Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper om olika åtgärder och system inom skogsskötsel, långsiktig påverkan av naturliga förutsättningar och mänsklig skötsel på skogen, samt skogsskötselns effekter på och influenser av samhället. 

 

Kursinformation: 

Umeå

Skogsbruksvetenskap

7,5 högskolepoäng

Svenska

 

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/SV0006/40156.2425/Praktiskt-skogsbruk/ 

 

Kursledare: 

Ola Lindroos: ola.lindroos@slu.se

mer info

Med skogen som utgångspunkt fokuserar kursen på grunderna inom botanik och ekologi, påverkan av naturlig och mänsklig störning och hur dessa fält och teorier appliceras på skogsskötsel och naturvård.

 

Kursinformation: 

Umeå

Biologi

7,5 högskolepoäng

Svenska

 

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/BI1382/40078.2425/Skoglig-ekologi-och-botanik/ 

 

Kursledare:

Therese Löfroth: therese.lofroth@slu.se 

mer info

Kursen behandlar och fördjupar kunskaper om ekologiska koncept och teorier relaterade till skogliga ekosystem, med fokus på naturvårdsbiologi. Utöver en bakgrund i skoglig ekologisk teori och naturvård, tas både utmaningar och lösningar inom naturvårdsbiologi upp. 

 

Kursinformation: 

Umeå

Biologi,

15,0 högskolepoäng

 

Engelska

 

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/BI1434/10143.2425/Skogsekologi-och-naturvard-/ 

 

Kursledare: 

Stefan Hupperts: stefan.hupperts@slu.se 

Anita Norman: anita.norman@slu.se

mer info

En kurs i kemi med relevans för skogliga ekosystem där fokus till en början ligger på grundläggande teori och beräkningsmetodik inom allmän och oorganisk kemi. I en andra del av kursen behandlas grundläggande teori inom organisk kemi, med inriktning mot vedkemi, och biokemi med inriktning mot cellen och vedkemiska komponenter.

 

Kursinformation:

Umeå

Kemi

7,5 högskolepoäng

 

Svenska

 

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/KE0074/30125.2425/Skogsekosystemets-och-biomassans-kemi-I/ 


Kursledare:

Ulf Skyllberg: Ulf.Skyllberg@slu.se

mer info

En fördjupande kurs i kemi, med inriktning mot skogens ekosystem. Kursen omfattar bland annat kemisk bindning och jämviktslära, organisk kemi med fokus på tillämpningar inom vedkemi och biokemisk teori med inriktning mot överföring av genetisk information i cellen. Avslutningsvis ingår också ett kortare avsnitt med fokus på markvetenskapliga processer. 

 

Kursinformation: 

Umeå

Kemi

7,5 högskolepoäng

 

Svenska

 

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/KE0075/40159.2425/Skogsekosystemets-och-biomassans-kemi-II/ 

 

Kursledare:

Peter Kindgren: peter.kindgren@slu.se

mer info

Kursen berör ämnen kring hur mänsklig aktivitet, på olika sätt, kan skada och användas för att gynna skogliga ekosystem. 

Allt som allt ger kursen en bred och djupgående förståelse för anläggning, skötsel och nyttjande av skogen och skogsmark som en resurs för olika värden och mål. 

 

Kursinformation:

Umeå

Biologi, Skogsbruksvetenskap

7,5 högskolepoäng

 

Svenska

 

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/BI1416/10141.2425/Skogsskotsel-och-naturvardsbiologi/ 

 

Kursledare:

Karin Nilsson: karin.a.nilsson@slu.se

mer info

Under den här kursen planerar, genomför och presenterar studenten ett självständigt arbete, utifrån kunskap som förvärvats under tidigare kurser. Arbetet sker under handledning och genomförs individuellt eller i par. 

 

Kursinformation: 

Umeå

Skogsbruksvetenskap,

15,0 högskolepoäng

 

Svenskahttps://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/EX1015/40150.2425/Sjalvstandigt-arbete-i-Skogsbruksvetenskap/

Vad händer efter studierna?

Med en skoglig examen från SLU finns goda möjligheter till anställning inom skogssektorn i vid bemärkelse. Kanske vill du jobba med ekonomi, logistik, planering, skogsskötsel, skogsteknologi eller naturvård. Med en examen från oss arbetar du med förnybara naturresurser inom ett område som du är särskilt intresserad av. 

Contact

BioFuel RegionGustaf Egnell - BioFuel Region

Gustav Egnell

Head of undergraduate studies
Researcher at the Department of Forest Ecology and Management

Telefon: +46907868455, +46703427586
Postadress:
SLU,
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå

Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå

Publicerad: 13 maj 2024 - Sidansvarig: tejshree.twiari@slu.se
Loading…