Ålderslaboratorier

Senast ändrad: 17 april 2023
Kvinna sitter vid mikroskop. Foto.

Vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) finns tre ålderslaboratorier som är specialiserade på ålders- och tillväxtanalyser av fiskar från Sveriges hav, kuster, sjöar och vattendrag. Varje år analyserar våra experter fler än 50 000 fiskar från ett 20-tal olika arter. Resultaten från våra biologiska analyser och åldersbestämningar används bland annat för att bedöma fiskbeståndens status, och utgör viktiga beslutsunderlag för både nationell och internationell fiskförvaltning.

Åldersanalys av fisk kan ge detaljerad information om fiskbestånden och visa hur fiskar reagerar när till exempel miljö och fisketryck förändras.

Åldern uppskattas med hjälp av fiskens otoliter (hörselstenar), gällock, fjäll och andra skelettdelar eller hårda vävnader, som får årsringar på samma sätt som träd. Utöver fiskens ålder kan man genom att studera vävnaderna även mäta fiskens tillväxt vid en given ålder. Läs mer om åldersanalys av fisk >>

I otoliterna bildas också spår som återspeglar kemin i vattnet där fisken levde. Med hjälpa av kemiska analysmetoder (otolitkemi) kan vi beskriva ett fiskbestånds struktur, avslöja var fisken fötts och vart den simmat och analysera effekter av födovävsinteraktioner och klimatförändringar. Otolitkemi används bland annat i ett projekt där vi studerar hur syrebrist påverkar fisken i Östersjön >>

Kvalitetssäkrad data för fiskförvaltning

Vi utför åldersanalyser i forskningssyfte och som en del av internationell och nationell fisk- och miljöövervakning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, fiskeföreningar, fiskevårdsområden etc.

Vi utför åldersbestämningar och analyser på uppdrag. Kontakta våra ålderslaboratorier för information och prisuppgift! (Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.)

Information om fiskars ålder och tillväxt krävs bland annat för att ta reda på ett fiskbestånds status, göra beståndsanalyser och bedöma hur högt fisketryck ett bestånd klarar. Våra åldersanalyser används bland annat för de beståndsuppskattningar och råd som ges av internationella havsforskningsrådet, ICES, och som används som beslutsunderlag för EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Våra ålderslaboratorier arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring och metodutveckling och våra experter deltar regelbundet i internationella workshops och utbytesprogram. Läs mer om vår kvalitetssäkring och utveckling av åldersanalys på fisk

Åldersanalys vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil

Vid Havsfiskelaboratoriet utförs främst åldersanalyser för beståndsuppskattningar inom EU:s datainsamlingsdirektiv (EU-MAP/DCF)

Bland de arter som analyseras finns sill, skarpsill, torsk, gråsej, rödspätta, och rödtunga.

Huvuddelen av de fiskar som åldersanalyseras samlas in vid internationellt koordinerade fiskundersökningar med forskningsfartyg och från det kommersiella yrkesfisket.  

Åldersanalys vid Kustlaboratoriet i Öregrund

Vid Kustlaboratoriet utförs åldersanalyser inom tre huvudområden:

  • Regional och nationell miljöövervakning vid kusten
  • Recipientkontroll vid kärnkraftverk
  • EU:s datainsamlingsdirektiv (EU-MAP/DCF)

Bland de arter som analyseras finns abborre, strömming, ål, siklöja, tånglake, sik, skrubbskädda, gös och svartmunnad smörbult.

Fiskar som åldersanalyseras samlas in vid standardiserade provfisken som utförs inom de olika programmen för regional och nationell miljöövervakning och inom recipientkontrollprogrammen. En viss del kommer även från internationellt koordinerade fiskundersökningar med forskningsfartyg och från det kommersiella yrkesfisket.  

Åldersanalys vid Sötvattenslaboratoriet vid Drottningholm/Stockholm

Vid Sötvattenslaboratoriet utförs främst åldersanalyser på fisk inom tre huvudområden:

  • Nationell miljöövervakning av små och medelstora sjöar
  • Övervakning av fiskebestånd i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren

  • EU:s datainsamlingsdirektiv (EU-MAP/DCF)

Bland de arter som analyseras finns abborre, mört, gös, nors, lax och ål.

Fiskar som åldersanalyseras kommer i huvudsak från standardiserade provfisken i sjöar, hydroakustiska undersökningar samt via insamlingar i samarbete med yrkesfiskare.


Kontaktinformation

Carina Jernberg, enhetschef
Institutionen för akvatiska resurser, Havsfiskelaboratoriet, SLU
carina.jernberg@slu.se, 010-478 40 25, 076-126 80 16

Martina Blass, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
martina.blass@slu.se, 010-478 41 18

Magnus Kokkin, miljöanaytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
magnus.kokkin@slu.se, 010-478 42 35