Välkommen till Sötvattenslaboratoriet!

Senast ändrad: 27 mars 2020
Sötvattenslaboratoriet. Foto.

Sötvattenslaboratoriet vid SLU Aqua bedriver miljöanalys, rådgivning och forskning om Sveriges sjöar och vattendrag. Vi tar fram underlag till myndigheter för hållbar förvaltning av akvatiska miljöer och av fiskbestånd som gös, lax, havsöring, ål och kräftor.

Sötvattenslaboratoriet arbetar med beståndsövervakning och rådgivning av både nationellt och internationellt reglerade arter, vi övervakar miljöproblem som övergödning och försurning och följer upp effekterna av kalkning.

Vi har en omfattande datainsamling med olika typer av provfisken och hydroakustiska undersökningar. Vår metodik för provtagning utvecklas ständigt. I SLU Aquas databaser lagrar och tillgängliggör vi information från vår datainsamling. Vår styrka är våra långa dataserier kombinerat med forskning.

Faciliteter vid Sötvattenslaboratoriet

Yrkesfiske av gös i Mälaren. Foto.
Sötvattenslaboratoriet genomför regelbundet egna standardiserade provfisken, och vi provtar även fångster från yrkesfiskarnas redskap. Resultaten kan bland annat användas vid bedömningar av miljötillståndet och som beslutsunderlag vid fiskevårdsåtgärder. Foto: Malin Hällbom
Hand som håller i en flodkräfta. Foto.
Hållbar förvaltning av fisk- och skaldjursbestånd kräver bra beslutsunderlag. Vid Sötvattenslaboratoriet finns expertkompetens på såväl vandrande (diadroma) fiskarter som lax och ål, sötvattensfiskar som gös och sik och sötvattenskräftor. Foto: Anders Asp
Elfiske i vattendrag. Foto.
I vattendrag genomförs datainsamling av fisk med så kallat elfiske, och informationen lagras i Elfiskeregistret – SERS. I databasen finns data från 61 000 elfisketillfällen fördelade på 18 500 elfiskelokaler. Foto: Lars Ohlson
Tvärsnitt av otolit. Foto.
Fiskars otoliter – hörselstenar – har årsringar och avslöjar bland annat hur gammal fisken är. Åldersanalys av fisk kan ge detaljerad kunskap om fiskbestånden och visa på hur fiskar reagerar när miljön förändras. På bilden en ålotolit som behandlats kemiskt med flourescerande färgämnen. Foto: SLU Aqua
Kung Carl XVI Gustaf besöker arkivet på Sötvattenslaboratoriet. Foto.
Det biologiska arkivet på Sötvattenslaboratoriet är hjärtat i vår datainsamling. Här finns prover från mer än 1 miljon fiskar. De flesta proverna är från början av 1900-talet och framåt, men vi har även prover från flera tusen år före Kristus. Här besöker Kung Carl XVI Gustaf SLU Aqua i samband med SLU:s 40-årsjubileum 2017. Foto: Viktor Wrange

Hitta till Sötvattenslaboratoriet

Sötvattenslaboratoriet har sitt huvudkontor vid Mälarens strand på Drottningholm och ett lokalkontor i Örebro.

Drottningholm

Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU Stångholmsvägen 2, 178 93 Drottningholm
Telefon: 018-67 10 00

Hitta till Drottningholm

Örebro

Sötvattenslaboratoriet, Institutionen för akvatiska resurser, SLU Pappersbruksallén 22, 702 15 Örebro

Hitta till Örebro

Från försöksanstalt till Sötvattenslaboratorium

År 1932 byggdes Statens undersöknings- och försöksanstalt för sötvattensfisket på Drottningholm.  År 1948 ändrades namnet till Sötvattenslaboratoriet.  Sedan 2011 är laboratoriet en del av Sveriges lantbruksuniversitet och institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua). Läs mer om Sötvattenslaboratoriets historia >>


Kontaktinformation

Sara Bergek, avdelningschef
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
sara.bergek@slu.se, 010-478 41 14

Sidansvarig: teresa.soler@slu.se