Om åkermarksinventeringen

Senast ändrad: 09 december 2022
Närbild på vete, foto.

Åkermarksinventeringen beskriver på ett kvantitativt och ytrepresentativt sätt tillståndet i svensk jordbruksmark. Dessutom undersöker vi grödans kvalitet i relation till markens tillstånd, odlingsåtgärder och driftsformer.

I mitten av 1990-talet startades Mark- och grödoinventeringen, ett program för yttäckande miljöövervakning på svensk åkermark finansierat av Naturvårdsverket. Inventeringen kompletterades 2011-2012 av Nationell jordartskartering.

Mark- och grödoinventeringen

Tillståndet i mark och gröda i ca 2000 provpunkter i svensk åkermark undersöks inom den nationella miljöövervakningen med Naturvårdsverket som ansvarig myndighet. Proven tas återkommande vart tionde år.
Läs mer om mark- och grödoinventeringen.

Nationell jordartskartering i åkermark

Jordbruksverket genomförde under 2011-2012 en kartering av jordarter och växtnäringstillstånd i ca 12 600 provpunkter i åkermark. Undersökningen kompletterar mark- och grödoinventeringen och är gjord med samma metodik.
Läs mer om den nationella jordartskarteringen.

Data från de båda undersökningar kan sökas samtidigt eller separat och finns i Miljödata MVM SLU:s webbtjänst med mark-, vatten- och miljödata.