Nationell jordartskartering

Senast ändrad: 14 april 2021

Jordbruksverket har genomfört en omfattande markkartering av matjorden i svensk åkermark med målet att förbättra kunskapen om de svenska odlingsjordarnas egenskaper.

Sammanlagt har matjordsprover från ca 12 600 platser provtagits och analyserats för att bestämma bl.a. lerhalt, pH, fosforhalt och kaliumhalt. Se mer under Metodik.

En sökbar databas för matjord i Sverige

Databasen lagras hos SLU och här kan data från undersökningen sökas och hämtas hem som statistik per vald områdesindelning (län, kommun eller huvudavrinningsområde) eller som analysresultat för provpunkter. Koordinater till provpunkterna är däremot sekretessbelagda men lämnas ut för forskning och statistiksammanställningar efter behörighetsprövning, se mer under Kontakt.

Förbättrade jordartskartor

En ny och förbättrad jordartskarta liksom kartor för matjordens växtnäringstillstånd har också tagits fram av SLU på uppdrag av Jordbruksverket. Som underlag användes resultaten från de 12 600 jordproverna och data för 2000 provpunkter inom miljöövervakningssundersökningen Mark- och grödoinventeringen.

Information om den nationella jordartskarteringen hittar du också på Jordbruksverkets webbplats.

Rapporter

Jordbruksverkets rapport: Nationell jordartskartering - Matjordens egenskaper i åkermarken

SLU Rapport: Jordartsfördelning och växtnäringstillstånd i svensk åkermark

Spara

Spara


Kontaktinformation


Katarina Kyllmar, Forskningsledare
Institutionen för mark och miljö, SLU
katarina.kyllmar@slu.se, 018-672597

Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se