Sveriges lantbruksuniversitet

Avancerad nivå

Program och kurser på avancerad nivå är till för dig som vill läsa vidare efter en grundexamen från universitet eller högskolor. Program på avancerad nivå leder fram till en masterexamen inom lämpligt huvudämne.


Det finns 62 sidor som är taggade med Avancerad nivå:
landskapsarkitekt-alnarp1.png

Hållbar stadsutveckling

Hur agerar man för att skapa en hållbar framtid för våra städer? Är du intresserad av att utbilda dig inom urbana frågor som ur ett tvärvetenskapligt perspektiv ser staden som en helhet där olika delar vävs samman? Den ökande urbaniseringen ...

plant-biology1.png

Växtbiologi för hållbar produktion

Växtprodukter är av stor betydelse, exempelvis för mat, djurfoder, byggnadsmaterial, fibrer och läkemedel. Därför är kunskap om hur växter fungerar, deras genetik och samspel med omgivningen nödvändig för en uthållig växtproduktion och ...

agronom_livsmedel1.png

Hållbara livsmedelssystem

Hållbara livsmedelssystem är ett multi-disciplinärt masterprogram. Det fokuserar på hållbar utveckling i hela livscykeln för livsmedel, från primärproduktion, förädling, distribution och konsumtion. Är du intresserad av hållbar utveckling? ...

300px_pejling.jpg

Examensarbeten vid institutionen för vilt, fisk och miljö

Välkommen att göra ett examensarbete vid vår institution. Här finns information om lediga examensarbeten samt länkar till hur arbetet går till väga. Klicka på de olika förslagen nedan för att läsa mera och se namn på kontaktpersoner. Determination ...

Planering av examensarbete vid SRH

Planering av examensarbete vid SRH

Här finns förslag på årsplanering av examensarbete bland annat efter fältsäsong. Relaterade sidor: Landskapsplanering och -arkitektur Skogshushållning Skogsvetenskap Teknik och teknologi Institutionen för skoglig resurshushållning S-fakulteten ...

Utbildning vid SRH

Utbildning vid SRH

Institutionen bedriver grundutbildning inom SLU:s Jägmästarprogram, erbjuder forskarutbildningskurser inom våra ämnesområden och utför även uppdragsutbildning. Grundutbildning - 1 1 Forskarutbildning - Relaterade sidor: Landskapsplanering och ...

landskapsarkitekt-alnarp1.png

Landskapsarkitektur för hållbar urbanisering

Den pågående urbaniseringen innebär stora utmaningar för utvecklingen av de landskap som städer och landsbygd utgör. Inom landskapsarkitekturen arbetar vi med dessa, våra livsrum, och hur de ska planeras, gestaltas och förvaltas på uthålligt ...

biologiochmijo1.png

EnvEuro

Hur kan ett europeiskt perspektiv bidra till en bättre förståelse för vår miljö och en bättre hantering av våra naturresurser? OBS! För att få SLU som hemuniversitet måste du anmäla dig till och bli antagen både genom det nationella svenska ...

ekonomi1.png

Miljöekonomi och företagsledning

Hur kan vi hitta lösningar på världens växande miljöproblem? Vill du ha en karriär på ett nationellt eller internationellt företag som handskas med miljöfrågor? Vi blir allt mer medvetna om vårt ansvar i användningen och hanteringen av vår ...

agronom_livsmedel1.png

Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel

På det här programmet lär sig studenterna att analysera och utforma riktlinjer med fokus mot mat-, lantbruks- och miljösektorerna. Målet med masterprogrammet Policyanalys inom jordbruk, miljö och livsmedel (AFEPA) är att ge en högkvalitativ ...

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Grundutbildning vid Skoglig fjärranalys

Avdelningen bedriver undervisning inom områdena Geografisk informationsteknologi (GIT) och Fjärranalys. På Jägmästarprogrammet undervisar vi grunderna i GIT som del i olika kurser på grundnivå. På avancerad nivå ger vi en GIT-projektkurs samt ...

Examensarbete inom Skoglig fjärranalys

Examensarbete inom Skoglig fjärranalys

Inom ämnesområdet finns det utrymme att arbeta med digitala fjärranalysdata från sensorer som avståndsmätande laser, elektrooptiska sensorer (inklusive digitala kameror) och radar. Sensorplattformar omfattar flygplan, satelliter, UAV:er eller ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6