Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider

Senast ändrad: 13 oktober 2023

Den 3 december 2009 höll Centrum för naturvägledning (CNV) i Uppsala i en heldagsworkshop med titeln ”Workshop om nationell kvalitetssäkring av naturguider - guidning i naturen och kulturlandskapet”.

En av CNV:s uppgifter är att stödja kvalitetssäkring av guideverksamhet. Under 2009 utredde CNV i samarbete med andra aktörer organisation, former och behov av resurser för kvalitetssäkring (genom till exempel certifiering) av naturguider i Sverige. Workshopen var ett viktigt steg i detta arbete. 42 personer, med god geografisk och organisatorisk spridning, deltog. Se deltagarförteckning 

Workshopens inledning

CNV:s ordförande Sven G Hultman samt föreståndare Eva Sandberg inledde workshopen genom att presentera bakgrunden till workshopen och CNVs uppdrag.

NEST

Rapporten om nationell certifiering av naturguider som publicerades 2007 inom ramen för projektet Northern Environment for Sustainable Tourism (NEST) har varit betydelsefull i CNV:s utredningsarbete. Lennart Vessberg och Bosse Säll som deltog i i arbetet med NEST- rapporten gav en kort introduktion till arbetet och de slutsatser som drogs. Läs NEST-rapporten.

CNV:s utredningsarbete

Resultat från CNV:s utredningsarbete presenterades av Per Sonnvik och inkluderade:

• en beskrivning av befintliga kvalitetssäkringssystem för naturguider i Sverige och i andra länder
• inkomna svar på de frågor som har använts i utredningsarbetet.

Presentationen baserades på ett diskussionsunderlag som hade skickats ut till deltagarna inför workshopen.

Läs diskussionsunderlaget
Se PowerPoint-presentationen

Naturens bästa


Per Jiborn från Ekoturismföreningen berättade om hur man inom Naturens bästa arbetar med kvalitetssäkring.

Naturvårdsverkets arbete


Camilla Persson och P-O Wikberg från Naturvårdsverket berättade om vad som händer på Naturvårdsverket som berör nationell kvalitetssäkring av naturguider. Det som togs upp var:

1) Fjälledarnormen

2) utredningsarbete om kommersiell verksamhet i skyddad natur

3) arbetet med rapporten Allemansrätten och kommersen.

Diskussion om form och syfte med ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider
Efter lunch fick deltagarna två och två under en promenad diskutera följande frågor:

1.Hur vill jag ha ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider? Varför vill jag det?
2.Vilket är syftet med ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider?

Summering av de inkomna svaren från diskussionen:

Diskussionen kretsade kring form och syfte med ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider. Bland de inkomna svaren på fråga 1 "Hur vill jag ha ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider? Varför vill jag det?" kan följande summeras:

Den kompetens som guiden ska kvalitetssäkras utifrån bör inkludera guideteknik, kommunikation, värdskap och kunskap om säkerhet. NEST-rapportens kompetenskrav på guiden anses vara bra. Guiden bör kunna påvisa dokumenterad kompetens inom ett specialämne. Prov bör ingå i kvalitetssäkringen. Redan verksamma guider bör kunna valideras, det vill säga kvalitetssäkras.

Kommunikationen mellan värdorganisationen för kvalitetssäkringen och guideutbildare är betydelsefull. Kvalitetssäkringen kan vara uppbyggd av olika moduler, såsom Fjälledarnormen är uppbyggd. Staten och/eller CNV tillsammans med ett branschråd bör hålla i kvalitetssäkringen. Man bör eftersträva låga avgifter för att få kvalitetssäkra sig, men man skulle kunna bilda en organisation för guiderna och ta ut medlemsavgifter som delvis kan bidra till certifieringen. Uppstart av systemet bör finansieras av staten samt bidrag.

Certifierad naturguide föreslås bli titeln för dem som är kvalitetssäkrad. Berörda aktörer borde kunna bidra ekonomiskt till systemets verksamhet. Uppföljning bör ske efter kvalitetssäkring och fortbildning efter att guiden har kvalitetssäkrat sig bör uppmuntras.

fråga 2 "Vilket är syftet med ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider?" kan svaren summeras som följer:

Genom ett nationellt kvalitetssäkringssystem för naturguider kan den som anlitar en guide vara säkrare på vad han/hon betalar för och guiden i sin tur kan ta mer betalt sina tjänster. Statusen för guiden och guidebranschen borde höjas.

Internationell konkurrenskraft för svenska guider borde öka genom en kvalitetssäkring. Miljömedvetenhet bland guider kan kvalitetssäkras. Kvalitetssäkringen kan stimulera viljan till utbildning, fortbildning och allmän kompetenshöjning bland guiderna.

Diskussion utifrån utredningsfrågorna

Deltagarna fördelades i fyra grupper där man höll en diskussion utifrån de frågor som har använts i CNV:s utredningsarbete (se sidan 38 i diskussionsunderlaget). Diskussionen i grupperna redovisades samt diskuterades sedan gemensamt med alla workshopdeltagare.

I diskussionerna kom det fram åsikter om att utbildning och prov kan vara betydelsefulla delar av kvalitetssäkringen, men att utbildning inte behöver vara obligatoriskt. Viktig guidekunskap anses vara kommunikation, pedagogik, gruppdynamik och säkerhet men även kunskaper om Sveriges natur. Marknadsföringen kring kvalitetssäkringen ansåg deltagarna vara viktig och det kom fram ett förslag om att kvalitetssäkrade guider föreslås tituleras Certifierad naturguide.

Läs gärna mer om vad som diskuterades 

Gruppdiskussion om scenarier


I fyra nya grupper fick deltagarna i uppdrag att diskutera och ta ställning till fyra scenarier för kvalitetssäkringsarbetet:

1. Att man tar fram en nationell certifiering i form av prov för guider, som fungerar som en kvalitetssäkring genom att guiderna testas.

2. Att man tar fram en längre nationell utbildning för guider, som fungerar som en kvalitetssäkring i sig genom att alla guider som kvalitetssäkras genomgår samma utbildning.

3. Att man tar fram en nationell utbildningsnorm, som genom att den sätter minimikrav på guideutbildningar fungerar som en kvalitetssäkring

4. Att man inte tar fram någon nationell kvalitetssäkring utan istället stöttar regionala och lokala kvalitetssäkringsinitiativ

Gruppdiskussionen följdes av redovisningar. Samtliga grupper efterfrågade en nationell certifiering i form av prov kombinerat med utbildningsmöjlighet.

Läs gärna mer om vad grupperna kom fram till i sina diskussioner.

I slutdiskussionen efter gruppredovisningarna diskuterades bland annat möjligheterna för olika typer av guider att kvalitetssäkra sig samt behovet av att få med alla berörda aktörer i det fortsatta arbetet.

Anteckningar från slutdiskussionen:

• Det är viktigt att guider får möjlighet att försöka certifiera sig oberoende av vilken utbildningsbakgrund man har eller om man guidar ideellt eller är yrkesverksam guide.

• Det är av betydelse med kvalitetssäkring av guideverksamhet både när det gäller kostnadsfria guidningar och de guidningar som man tar betalt för.


• Samtidigt som man i Danmark under drygt 20 år har utbildat naturvägledare i en längre utbildning har vi i Sverige fått allt fler naturguider. Eventuellt finns det inte samma behov i Sverige nu som det fanns i Danmark för drygt 20 år sedan att starta en naturvägledarutbildning som den i Danmark. Liknande status som naturvägledarna har i Danmark skulle vi i Sverige kunna nå med en annan form av nationell kvalitetssäkring av guider.


• Det efterfrågas statistik på hur många guider som är utbildade i olika länder och hur mycket de guidar efter sin utbildning. 


• Inom turismnäringen är det, till skillnad från i många andra branscher, möjligt att arbeta som guide utan att ha utbildning för det. Att kunna leva på turism som näring är viktigt för många i glesbygden.


• Många aktiva guider har inte möjlighet att delta i en längre guideutbildning för att kvalitetssäkra sig.


• NEST-rapporten ger en bra grund i det fortsatta arbetet. CNV kommer att fortsätta ta fram ett förslag på en form för en nationell kvalitetssäkring av naturguider. Det är viktigt att få med alla berörda aktörer i processen. Extra fokus kan behöva läggas på turismbranschen samt näringslivs- och kulturområdet.

CNV:s slutsatser från workshopen

CNV tycker att workshopen var mycket givande med värdefulla diskussioner. Utvärderingarna ger också signaler om att workshopen uppskattades av dem som deltog.

Några slutsatser som kan dras från dagen är att en nationell kvalitetssäkring av naturguider bör ha tyngdpunkt på certifiering i form av prov. Genom att utforma kvalitetskraven för denna får man en utbildningsnorm ”på köpet”. Det betonades också att förberedande utbildningar bör finnas tillgängliga. Svar på frågan om vilka guider som ska omfattas av kvalitetssäkringen och vilka krav som ska ställas på dem kräver dock mera tid och samråd.

Deltagarnas åsikter om workshopen
Några röster från deltagarna:

"Många tankar och idéer har kommit fram. Ett intressant sätt att jobba på."

"Bra att så många kom till workshopen. Ett jättebra initiativ."

"Sätter stor tillit till CNV, att CNV nu ror skutan i hamn beträffande certifiering av Naturguider."

CNV:s arbete efter workshopen


Efter workshopen har CNV fortsatt arbetet med ett brett förankrat förslag på ett system för nationell kvalitetssäkring av naturguider. Fokus i arbetet har varit finansiering samt samråd med berörda parter. En remiss med ett förslag har gått ut till berörda parter och en ansökan om extern finanisering från Jordbruksverket har skickats in.

 


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv