Konsultation

Senast ändrad: 29 augusti 2023

Kom med frågor om statistiska problem eller svårförståeliga kommentarer om statistik från en granskare! Statistics@SLU erbjuder alla anställda vid SLU fri statistisk konsultation, oberoende av fakultetstillhörighet, för att förbättra den statistiska kvaliteten på det som produceras vid universitetet.

Genom att samordna de statistiska konsultationerna vid SLU får du tillgång till den statistiker som är bäst lämpad för det aktuella problemet. Har du tidigare varit i kontakt med någon statistiker på SLU finns det självklart inget som hindrar att du går direkt till honom eller henne precis som tidigare. Statistikerna nedan fungerar som konsulter och kan kontaktas direkt. Du kan också kontakta centret direkt: statistics@slu.se

Statistics@SLU erbjuder nu även drop-in konsultationer för hjälp med statistisk programvara eller enklare statistikproblem, mer information finns på statistics@slu's startsida.

Konsulter:

 Alnarp

Jan-Eric Englund, fil dr, universitetslektor
Expertområde: Försöksplanering, linjära modeller och generella statistiska frågor. Jan-Eric.Englund@slu.se

Adam Flöhr, forskningsingenjör
Expertområde: praktiska tillämpningar i R, generella statistikfrågor. adam.flohr@slu.se 

 Umeå

Hilda Edlund, fil. kand., adjunkt
Expertområde: Generella statistikfrågor, statistisk rådgivning vid examensarbeten. hilda.edlund@slu.se

Magnus Ekström, fil dr, gästprofessor
Expertområde: statistisk inferens, återsamplingsmetoder, R, generella statistikfrågor. Magnus.Ekstrom@slu.se

Anton Grafström, fil dr, universitetslektor 
Expertområde: Sampling, design av miljöövervakningsprogram och designbaserad statistisk inferens. Anton.Grafstrom@slu.se

 

 Uppsala

Reza Belaghi ,fil dr, forskare 
Expertområde: Maskininlärning (prediktiv modellering och unsupervised learning), överlevnadsanalys, tidsserier och regressions analys. Reza.Belaghi@slu.se

Claudia von Brömssen, fil dr, universitetslektor.
Expertområde: Miljöstatistik, speciellt trendanalys och normalisering, generaliserade linjära/additiva modeller, SAS och R. Claudia.von.Bromssen@slu.se

Johannes Forkman, fil dr, universitetslektor
Tillhör organisatoriskt Fältforsk, Institutionen för växtproduktionsekologi.
Expertområde: Gör endast konsultationer som handlar om planering eller statistisk analys av jordbruksförsök, dvs. experiment som läggs ut i fält.  Johannes.Forkman@slu.se

Annica de Groote, fil dr, forskare 
Expertområde: Statistisk undersökningsmetodik. Urval och estimation. Felkällor i statistiska undersökningar. Annica.Isaksson.de.Groote@slu.se

Ulf Olsson, emeritus-professor
Expertområde: Försöksplanering, SAS, speciellt generaliserade linjära modeller. Ulf.Olsson@slu.se

Jesper Rydén, tekn dr, universitetslektor
Expertområde: Stokastiska processer, extremvärdesanalys, generaliserade linjära modeller. Jesper.Ryden@slu.se

Centrum för statistik erbjuder gratis statistisk rådgivning till alla anställda vid SLU.

Omfattningen av gratis konsultation är begränsad till 20 timmar per person och år.

Riktlinjer för medförfattarskap

Vår grundregel för medförfattarskap är att om statistikern på "ett väsentligt sätt" bidrar med råd, planering eller analys så är medförfattarskap motiverat. Statistikern bidrar i så fall med statistiska avsnitt i publikationen och är därmed också delansvarig för innehållet.

Tolkningen är subjektiv och avgörs från fall till fall. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation