Så här leverar du data till oss!

Senast ändrad: 29 oktober 2020
Svart och orange skalbagge i grön växt. Foto

Vi tar emot data från de dataleverantörer som är listade i vårt avtal med Naturvårdsverket. Tillhör du inte en av dessa organisationer men anser att data som du ansvarar för skulle passa att lagras och tillgängliggöras hos oss så är du välkommen att kontakta oss.

Leverera data till arter

När du ska rapportera in data till arter

Här hittar du leveransmall för registrering och export till Artportalenar (kräver inloggning på Artportalen). Data kan klistras in i Artportalen under "Rapportera" och sedan "Importera fynd". Artportalens Excelimport har just nu en gräns max 2000 observationer åt gången. Vi rekommenderar dock att man den första gången importerar få poster och utökar efterhand för att lära sig hur det fungerar. Det brukar nämligen blir mer fel än man tror.

Inom datavärdskapet ska du knyta fynden till ett projekt som du väljer i rullgardinsmenyn under rutan där fynden klistras in.

Om projektet har en eller flera projektspecifika parametrar som du ska ange värden för, skriv in dessa som kolumnnamn "Parameter1", "Parameter2" etc.  sist i importbladet så att de stämmer exakt överens med parameterns namn, så som den är angiven i projektet som skapades för ändamålet i Artportalen. Det går också bra att lägga till fler kolumner på samma sätt. För att underlätta denna process finns en funktion på webbsidan för import på Artportalen där det går att lista kolumnnamnen för ett projekt.

Mer instruktioner finns i fliken "Instruktioner" i excelfilen och under "Instruktioner och hjälp" överst till höger i länken ovan.

Instruktioner för inmatning av uppgifter om projekten

Alla olika datamängder som ingår i datavärdskapet ska läggas som separata projekt i Artportalen. Data om själva projektet kan fyllas i när det skapas men kan även senare redigeras under fliken "Mina sidor"/ "Redigera" / "Mina projekt" efter inloggning.

Denna information kommer att visas i SLU Artdatabankens presentation av de olika projekten/datamängderna som ingår i datavärdskapet, se ruta nedan. Vi önskar därför att ni ser över att informationen för projektet är ifylld enligt riktlinjerna nedan.

Riktlinjer

Projektnamn: Välj det officiella namnet på undersökningen följt av projektkategorin, exempelvis "Trumgräshoppa regional miljöövervakning", "Fladdermöss biogeografisk uppföljning".

Fyndansvarig organisation: Lämnas normalt tomt. När en organisation anges här kommer denna organisation få redigeringsbehörighet till alla fynd som rapporteras inom projektet. Därför bör fältet lämnas tomt när flera länsstyrelser delar samma projekt, så att respektive länsstyrelse har möjlighet att redigera de fynddata som rapporteras in från respektive län. Förutsatt att den som gör inrapporteringen är i sin länsstyrelseroll. Om ett projekt endast avser data inom ett län kan man använda denna funktion för att styra så att fynddata som rapporteras av en utomstående konsult automatiskt tillhör den projektägande länsstyrelsen vid publicering.

Projektkategori: Välj "regional miljöövervakning", "biogeografisk uppföljning" m fl alternativ.

Start(slut)datum: Ange år när insamlingen av data påbörjades.

Dölj projektet: Lämna okryssat. Om ikryssat kommer projektet vara dolt för alla utom projektmedlemmarna. Fynddata kommer inte döljas bara projektinformationen.

Tillåt medlemmar att skapa lokaler i projektet: Om ikryssat kan alla skapa egna lokaler i projektet annars bestäms detta av projektadministratören.

Inventeringsmetod: Namnet på inventeringsmetodiken, undersökningstypen eller liknande. Använd det officiella namnet om ett sådant finns.

Inventeringsmetodens webbsida: Ange en länk till dokument som beskriver metodiken som förhoppningsvis är bestående/stabil.

Projektbeskrivning: Ett fritextfält med max 1000 tecken där man minst bör ange.

1. Varför undersökningen görs (syfte). Exempelvis "Uppföljning av xx, vilket ger en indikation på tillståndet för xx naturtyp/habitat".

2. Var görs undersökningen. Vilka län som ingår och översiktligt hur urvalet av undersökningslokaler  görs. Även hur ofta undersökningen görs kan anges. Exempelvis "Undersökningen görs på ett urval av fasta lokaler i xx län och xx län varje år", eller "Vart 6:e år övervakas alla i xx län kända lokaler med fynd de senaste xx åren".

Exempeltexter för projektbeskrivning

Fladdermöss - gemensamt delprogram (regional miljöövervakning)

Inventeringar av fladdermöss som görs inom det gemensamma delprogrammet för fladdermöss, dvs inom regional miljöövervakning, biogeografisk uppföljning och områdesvis uppföljning (uppföljning av skyddade områden).

Det finns totalt tre projekt på Artportalen för det gemensamma delprogrammet och i detta projekt rapporteras data från den regionala miljöövervakningen. Syftet med övervakningen är att följa upp hur antal och utbredning av olika arter förändras över tid. Övervakningen ger viktig information till bland annat EU-rapporteringar, rödlistningsarbetet och kan även användas i uppföljning av miljömålen och som underlag i ärendehandläggning. Under perioden 2021 - 2026 deltar Gotland, Östergötland, Jönköping, Södermanland, Västernorrland och Västerbottens län i den regionala miljöövervakningen. Totalt övervakas cirka 150 lokaler och inventeringsintervallet varierar mellan ett och sex år.


Visning av projektinformation via länkning från Artportalen

Datavärdskap.png

Utöver ovan beskrivna parametrar så syns i presentationen:

Projektägare: Projektadministratörens tillhörighet

Publikt: Anger om projektet är öppet för rapportering av alla användare av Artportalen. Denna inställning kan endast redigeras av Artdatabanken.

Projektmedlemmar: Alla medlemmar som projektadministratören bjudit in. Placerar man markören över namnet anges den kontaktinformation som respektive person godkänt.

 

Leverera data till landskap

När du ska rapportera in data till landskap

Data inom landskap inkluderar nationella miljöövervakningprogram där en mängd olika variabler samlas in såsom arter, markanvändning, trädhöjd, naturtyper etc. Arter finns med i landskap men kommer även att speglas in i artdelen. Utöver dessa inventeringar finns likvärdiga inventeringar som samlar in en mängd olika data vid exv. olika länsstyrelser. På sikt kommer även dessa data att tas in i Landskapsdelen. Leveransformat och mall för hur detta ska genomföras kommer att tas fram under 2021.

Tänk på detta när du rapporterar

Data som levereras till datavärdskapet ska vara kvalitetssäkrade och metadata som beskriver inventeringen, dess syfte och vilka data som är insamlade ska bifogas.

Biologiska data skall följa den namngivning och de id-beteckningar som används av SLU Artdatabankens Dyntaxa och Dyntaxas Taxon-ID skall ingå i leveransen för att säkerställa att det är rätt taxon som används. Använd vid behov Dyntaxas matchningsfunktion före leverans för att säkerställa att beteckningarna är korrekta.

Datavärdskapet ansvarar för att göra en leveranskontroll inkl en rimlighetsbedömning, men det är dataleverantören som ansvarar för att leveransen är kvalitetssäkrad

 

Fakta:

  • I Artportalen förvaltas även annan myndighetsdata som inte ingår i Datavärdskapet.
  • Med tiden kommer även andra data vid SLU som finansierats av Naturvårdsverket att ingå i Datavärdskap Naturdata. 
  • Det är möjligt att vi i ett framtida skede, efter diskussion med vår uppdragsgivare, kan inkludera fler data i avtalet till Datavärdskap Naturdata. Vet du av data som skulle passa in - hör av dig!