Regional miljöövervakning kärlväxter och kryptogamer

Senast ändrad: 17 november 2020

Nedan listas de delprogram inom regional miljöövervakning om kärlväxter och kryptogamer som detta datavärdskap hanterar och har publicerat data från.

I listan hittar du bland annat länkar till datamängden, beskrivningar av de olika delprogrammen, metoder som använts vid insamling av data, samt kontaktperson för delprogrammen.

GDP Skyddsvärda träd

Namn på projekt i Artportalen: 
1. Trädportalen (data tom mars 2020)
2. Skyddsvärda träd (fortsättning på Trädportalen efter mars 2020)

Koordinator: SLU Artdatabanken

Kontaktperson: Artur Larsson Artur.Larsson@slu.se
artdatabanken@slu.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)
1. Trädportalen (data tom mars 2020)
2. Skyddsvärda träd (fortsättning på Trädportalen efter mars 2020)                   

Till datamängd i Artportalen
1. Trädportalen (data tom mars 2020)
2. Skyddsvärda träd (fortsättning på Trädportalen efter mars 2020)

GDP Kryptogamer i ädellövskog

Namn på projekt i Artportalen: Regional miljöövervakning: Epifytiska mossor och lavar i bokskog

Koordinatorer: Länsstyrelsen i Blekinge, Skåne, Halland, Kronoberg

Kontaktperson: Ulrika Widgren Ulrika.Widgren@lansstyrelsen.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Kärlväxter i Sörmländska ängs- och betesmarker

Datamängden kommer att integreras med datamängden "Slåtterängsövervakning i Västra Götalands län".

 

Namn på projekt i Artportalen: Slåtterängsövervakning i Västra Götalands län

Koordinator: Länsstyrelsen Södermanland

Kontaktperson: Per Flodin Per.Flodin@lansstyrelsen.se

Metod: Ekstam, U. & Forshed, N. (1996): Äldre fodermarker. Betydelsen av hävdregimerna i det förgångna, Målstyrning, Mätning och uppföljning. Naturvårdsverket förlag, Stockholm. 

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)
Slåtterängsövervakning i Västra Götalands län

Till datamängd i Artportalen
Slåtterängsövervakning i Västra Götalands län

Slåtterängsövervakning i Västra Götalands län

Namn på projekt i Artportalen:  Slåtterängsövervakning i Västra Götalands län

Koordinator: Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontaktperson: Anna Stenström Anna.Stenstrom@lansstyrelsen.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Vegetationsförändringar i våtmarker

Namn på projekt i Artportalen: Projekt saknas men data finns enlig uppgift i Artportalen.

Koordinator: saknas

Kontaktperson: Lars-Äke Flodin Lars-ake.Flodin@lansstyrelsen.se 

Metod: Liljelund, L.-E. & Zetterberg, G. (red.) 1986. Biologiska inventeringsnormer. BIN vegetation. – SNV rapport 3278.

Gunnarsson, U. 2004. Metodtest för övervakning av Sphagnum-dominerade våtmarker (Natura 2000 naturtyper 7110, 7120 och 7140). Länsstyrelsen i Jönköpings län. Meddelande 2004:10.

Om datamängden i Artportalen: saknas

Till datamängd i Artportalen: saknas

GDP Rikkärr

Under uppbyggnad. Fortsättning på ÅGP rikkärr.

Metod

Fakta:

Villkor för användning

Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra aktörer finansierar den nationella och regionala miljöövervakningen i Sverige, och står därmed vanligtvis som dataägare.

Alla data som finns inom datavärdskapet och publiceras på denna webbplats är fria att vidareutnyttja enligt Creative Commons 0-licens. Känsliga uppgifter som t.ex. skyddsklassade arter eller lokaler exponeras dock inte. Användare av data får gärna (men måste inte) ange vem som samlat in data och att data hämtats från datavärdskapet.

Det är användarens ansvar att försäkra sig om att hen förstått hur data samlats in och därmed vilka slags analyser som data är lämpade för.