Datamängder

Senast ändrad: 18 november 2020
Insekt på blad fotad i mörker. Foto

Nedan listas de delar av miljöövervakningen och biogeografisk uppföljning som datavärdskapet naturdata hanterar och publicerar data från. Efterhand som fler datamängder blir tillgängliga så skrivs de in i listan.

Registersida

I listan nedan hittar du bland annat länkar till datamängden, beskrivningar av de olika delprogrammen, metoder som använts vid insamling av data, samt kontaktperson för delprogrammen.

Inom artdelen ingår arter och inom landskapsdelen ingår inventeringar som samlar in arter men även en mängd andra variabler. Artdata från landskapsinventeringarna speglas in i artdelen men finns kvar i landskapsdelen för att kunna samanalyseras med övriga insamlad variabler i landskapsdelen.

 

Datamängder landskap

Inventering: Basinventering NILS. Linjer är publicerade.

Metodik: Fältmanual

Kontaktperson: Henrik Hedenås

Tidsperiod: 2003-2020

 

Inventering: Fjäll

Metodik: Fältmanual

Kontaktperson: Sven Adler

Tidsperiod: 2003 och pågående dock ny design från 2021. Ingick i basinventeringen i NILS fram till 2020.

 

Inventering: Havsstrand

Metodik: Fältmanual och Fygbildsmanual

Kontaktperson: Hans Gardfjell

Tidsperiod: 2009 och pågående

 

Inventering: Fjärilar och humlor

Metodik: Fältmanual

Kontaktperson: Saskia Sandring

Tidsperiod: 2006-2018

Andra datamängder som kan bli aktuella

NMÖ Integrated Monitoring (Vegetationsdata). Kontakt: Naturvårdsverket

NMÖ Inventering smågnagare Fjäll. Kontakt: Frauke Ecke

NMÖ Inventering smågnagare Skog **. Kontakt: Frauke Ecke

RMÖ GDP Gräsmarkernas gröna infrastruktur ** Remiil. Kontakt: Anders Glimskär

RMÖ GDP Småbiotoper i åkerlandskapet ** Remiil. Kontakt: Anders Glimskär

RMÖ GDP Vegetation och ingrepp i våtmarker ** Remiil. Kontakt: Anders Glimskär

RMÖ GDP smågnagare i fjällen **Kontakt: Länsstyrelsen.

Biogeo Gräsmarks- och hällmarksnaturtyper (där artdata samlas in i fält), pågående uppföljning: Hällmarkstorrängar, alvar, basiska berghällar, karsthällmarker, svämängar ** Kontakt: Anders Glimskär

Biogeo Gräsmarksnaturtyper (där artdata samlas in i fält), pågående utvecklings-/engångsinsatser: Slåtterängar, högörtängar och svämängar längs mindre vattendrag, (fukthedar - fältvalidering av flygbildstolkning) ** Kontakt: Anders Glimskär