Regional miljöövervakning däggdjur och fåglar

Senast ändrad: 17 november 2020

Nedan listas de delprogram inom regional miljöövervakning om däggdjur och fåglar som detta datavärdskap hanterar och har publicerat data från.

I listan hittar du bland annat länkar till datamängden, beskrivningar av de olika delprogrammen, metoder som använts vid insamling av data, samt kontaktperson för delprogrammen.

GDP Utter

Namn på projekt i Artportalen:

1. Regional miljöövervakning: Utter barmarksinventering
2. Regional miljöövervakning: Utter vinterinventering/beståndsövervakning

Koordinator: Länsstyrelsen Norbottens län

Kontaktperson:Susanne Backe Susanne.Backe@lansstyrelsen.se  
norrbotten@lansstyrelsen.se

Metod 1

Metod 2

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge)

Till datamängd i Artportalen: data saknas

GDP Fladdermöss

Namn på projekt i Artportalen: Regional miljöövervakning: Fladdermöss - gemensamt delprogram (regional miljöövervakning)

Koordinator: Länsstyrelsen Jönköping

Kontaktperson: Marielle Gustafsson marielle.gustafsson@lansstyrelsen.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Havsörn

Namn på projekt i Artportalen: Regional miljöövervakning: Havsörn Y-län

Koordinator: Länsstyrelsen Västernorrland

Kontaktpersoner: Frans Olofsson Frans.Olofsson@lansstyrelsen.se
Peter Hellström Peter.Hellstrom@nrm.se

Metod

Om datamängden i Artportalen: skyddad data

Till datamängd i Artportalen: skyddad data

Toppkonsumenter

Namn på projekt i Artportalen: Regional miljöövervakning: Toppkonsumenter Y-län

Koordinator: Länsstyrelsen Västernorrland

Kontaktperson: Frans Olofsson Frans.Olofsson@lansstyrelsen.se
Peter Hellström Peter.Hellstrom@nrm.se

Metod

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Barrskogslandskapets gröna infrastruktur

Namn på projekt i Artportalen: Miljöövervakning: Tjäderspelplatser

Koordinator: Länsstyrelsen i Jönköping

Kontaktperson: Marielle Gustafsson marielle.gustafsson@lansstyrelsen.se

Metod: Undersökningstyp för skogshöns (spelplatsinventering)

Om datamängden i Artportalen (kräver inloggat läge i Artportalen)

Till datamängd i Artportalen

Fakta:

Villkor för användning

Naturvårdsverket, Länsstyrelserna och andra aktörer finansierar den nationella och regionala miljöövervakningen i Sverige, och står därmed vanligtvis som dataägare.

Alla data som finns inom datavärdskapet och publiceras på denna webbplats är fria att vidareutnyttja enligt Creative Commons 0-licens. Känsliga uppgifter som t.ex. skyddsklassade arter eller lokaler exponeras dock inte. Användare av data får gärna (men måste inte) ange vem som samlat in data och att data hämtats från datavärdskapet.

Det är användarens ansvar att försäkra sig om att hen förstått hur data samlats in och därmed vilka slags analyser som data är lämpade för.