Forskning

Senast ändrad: 10 maj 2017

På SLU i Skara finns forskningskompetens som kan ge tillräckligt stöd för att arbeta vidare inom området interaktion människa-djur. Flera projekt är gjorda inom området djur och människors hälsa.

Forskarpanel

Rådgivning kring djur, natur och människors hälsa går att få genom Forskarpanelen. 

  • Jenny Yngvesson, forskare i etologi
  • Lena Lidfors, forskare i etologi
  • Christina Lundström, forskare i kommunikation
  • Lars-Erik Berg, forskare i socialpsykologi
  • Linda Handlin, forskare i djur-människa-interaktion 

Panelen når du via Vanja.sandgren@slu.se

Forskaren säger

Närvaro av hund kan dämpa stressaktiviteten hos ungdomar och samspel med hästar kan öka den sociala förmågan. Dr Andrea Beetz, psykolog, universitetet i Rostock.

Oxytocinsystemet har en förmåga att öka social interaktion, det skapar bindning mellan individer, dämpar stress och stimulerar läkande processer hos såväl människor som djur när de interagerar. Professor Kerstin Uvnäs-Moberg, SLU.

Ungdomar med anpassningsproblem i skolan kan ha särskilt god nytta av hundar. Individer med anknytningsproblem har svårt att lita på människor, men i närvaro av hundar kan tilliten återkomma och därmed möjliggörs positiv interaktion med vuxna inte minst i skolan. Professor Henri Julius, universitetet i Rostock.

– Naturunderstödd rehabilitering har lett till förbättringar till exempel vid symtom på utbrändhet, depression, ångest och välbefinnande. Positivt är minskad sjukskrivning och vårdkonsumtion, 90 procent går tillbaka till aktivitet och man ökar sin aktivitetsgrad under uppföljningar ett år efter avslutad behandling. Eva Sahlin, forskare, SLU.

Antrozoologi är ett forskningsområde som handlar om interaktioner mellan människor och djur och hur människors och djurs välfärd påverkas av interaktionen. Ett forskningsresultat är att hundar inom vården kan bli stressade av för långa och krävande arbetspass. Därför bör vårdhundar och hundförare vara utbildade. Professor Lena Lidfors, SLU.

Grön omsorg i Norden

En konferens om Grön omsorg i de nordiska  länderna hölls i Trondheim 2012. Konferensen samlade 32 forskare från de nordiska länderna.

I workshops samlades man kring forskningsfälten: 1) Människa- djurinteraktion 2) Horticultur och landskap 3) Grön omsorg och hälsa 4) Planering, regional utveckling och ekonomi.

SLU representerades av professor Lena Lidfors.

Läs rapporten

Grön omsorg och grön rehabilitering i Sverige

En presentation som tar upp kommuners intresse, behov, vem utför, vilka aktiviteter som är intressanta mm. 

Av professor Lena Lidfors

Läs presentationen

Hundar i äldrevården

Hälsa och välbefinnandeeffekter av interaktion med hund i äldrevården är ett forskningsprojekt finansierat genom KKS, Högskolan i Skövde, SLU i Skara, några företag samt med stöd från Skaraborgsinstitutet. 

Projektet pågick  2010 – 2013.

Doktorander gjorde det huvudsakliga fältarbetet i syfte att framställa licentiatpublikationer, med sikte på att kunna fortsätta till doktorsexamen. .

Läs mer

Fakta:

Ett urval av böcker och forskningsrapporter 

Böcker

Attachment to Pets. An Integrative View of Human-Animal Relationships with Implications for Therapeutic Practice, H. Julius, A. Beetz, K. Kotrschal, D.C. Turner, K. Uvnäs-Moberg, 2012, Hogrefe Publishing, ISBN: 978-0-88937–442-3.  

Farming for Health: Green-care farming across Europe and the United States of America, Jan Hassink, Majken van Dijk, 2006, Springer, ISBN 978-1-4020-4541-7.  

Grön entreprenör - naturupplevelser för oss alla, Lena Johnsson, Sussanna Lundqvist och Johan Ottosson, 2014, Omvärld Alnarp, ISBN: 978-9-1576-9219-1. 

Grön Entreprenör, naturupplevelse och hälsa, Johan Ottosson, Susanna Lundqvist och Lena Johnson, 2011, Omvärld Alnarp, ISBN 978-9-1576-9036-4. 

Handbook on animal assisted therapy, Aubrey H. Fine, 2006, ISBN 978-0-12-381453-1.

Hästen, hunden och den mänskliga hälsan – vård, behandling och terapi, Gunilla Silfverberg och Henrik Lerner (red.) Liv Borglund, Ingegerd Fagerberg, Sven Forsling, David Fraser, Agnes Möller, Filippa Wikström, 2014, Ersta Sköndal högskola, ISBN: 978-9-1383-2653-4.

Lugn och beröring: oxytocinets läkande verkan i kroppen, Kerstin Uvnäs-Moberg, 2004, Natur & Kultur, ISBN 978-9-1270-7505-4. 

Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet, Ingmar Norling, 2001. 

Naturkraft – om naturens lugnande, stärkande och läkande effekter, Åsa och Mats Ottosson, 2006, Wahlström och Widstrand förlag, ISBN 978-9-14-621234-8.

Nytta och nöje med hunden - Din blivande terapihund, Monica Broman, 2014, Atremi AB, ISBN: 978-9-1752-7088-3.

Närhetens hormon: oxytocinets roll i relationer, Kerstin Uvnäs-Moberg, 2009, Natur & Kultur, ISBN 978-9-1271-1744-0.

Trädgårdsterapi – Alnarpsmetoden, Patrik Grahn och Åsa Ottosson, 2010, Bonniers Existens ISBN 978-9-1742-7001-3.

Utomhuspedagogik som kunskapskälla: närmiljö blir lärmiljö, Lars Owe Dahlgren, Sverre Sjölander, Jan Paul Strid och Anders Szczepanski, 2007, Studentlitteratur ISBN 978-9-1440-4559-7.

Forskningsrapporter

Annerstedt, Matilda. 2011. Nature and Public Health – aspectsof promotion, prevention, and intervention. SLU, doktorsavhandling, institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi.

Barker, Sandra B. & Wolen, Aaron R. 2008. The Benefits of Human-Companion Animal Interaction: A Review. Journal of Veterinary Medical Education, Vol 35, issue 4: 487-495.

Berget, Bente et. al. 2008. Animal-assisted therapy with farm animals for persons with psychiatric disorders. Clinical pratice & Epidemiology in Mental Health, 4:9.

Håkanson, Margareta m fl. 2008. Husdjur och folkhälsa.En forskningsöversikt om betydelsen av sällskapsdjuren och lantbrukets djur för människors hälsa. SLU och Agroväst.

Manimalisrapporten 2009.

Norling, Ingemar. 2002. Djur i vården - om hur sällskapsdjur kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, egenvård och oberoende, avlasta och förbättra vård och omsorg, sänka vårdkostnader och förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. Svenska kommunalarbetarförbundet ochGöteborgs Universitet.

Norling, Ingemar. 2001. Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet. Göteborgs botaniska trädgård och Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Pretty, Jules, Peacock, Jo, et al., 2005, The mental and physical health outcomes of green exercise, International Journal of Environmental Health Research 15(5): 319-337.

Silfverberg, Gunilla. 2009. Hästens och hundens roll i rehabilitering och förebyggande hälsoarbete. Ersta Sköndal högskola, Inst för vårdvetenskap, arbetsrapport 62.

Tissen, Isabelle, Hergovich, Andreas, Spiel, Christiane, 2007, School-based social training with and without dogs: Evaluation of their effectiveness, Antrozzos 20: 365-373.


Kontaktinformation
Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se