Sociala innovationer

Senast ändrad: 10 maj 2017

Under 2012 fick VINNOVA ett regeringsuppdrag ”Social innovation i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre” (2011-01997.5). Regeringen uppdrog åt VINNOVA att i samarbete med universitet och högskolor och i samråd med andra relevanta aktörer vidareutveckla goda exempel kring sociala innovationer.

SLU i Skara utförde under 2012 projektet "Trygghetsskapande åtgärder med djur i äldreomsorgen"

Upprepade besök med utbildad vårdhund på äldreboenden minskar stress och ökar välmående hos de äldre. Detta är visat med objektiva registreringar av fysiologiska parametrar så som hjärtfrekvens och hudtemperatur. Resultaten stödjer antagandet om att besök av att hundar på äldreboende skulle kunna används i terapeutiskt syfte och i viss mån utgöra ett alternativ till farmakologisk behandling.

Enkätundersökning

Det gjordes en enkätundersökning med syfte att få en aktuell bild över frekvensen av hundar och katter i äldreomsorgen och hur dessa används.

Enkätsvaren berörde 27 600 vårdtagare. I studien ingick 496 boenden, de som svarat är verksamhetschefer/enhetschefer/områdeschefer på kommunala och privata verksamheter inom äldreboende över hela landet.


Kontaktinformation
Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se