Table: Kunskap och värderingar i diskussioner om det globala livsmedelssystemet

Senast ändrad: 08 maj 2023
Logotyp för Table. Illustration.

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Oxfords universitet och universitetet i Wageningen, ska TABLE driva och utveckla diskussioner om hur livsmedelssystemet kan bli hållbart, robust, rättvist och på alla sätt "bra".

Table ska på ett objektivt sätt lyfta kunskap, antaganden och värderingar som olika röster för fram i diskussionerna om hållbar produktion och konsumtion av mat. Livsmedelssystemet är komplext och kan kopplas till alla aspekter av våra fysiska, politiska, kulturella och moraliska liv. Det binder också samman några av de mest akuta och existentiella utmaningarna i vår tid som: redan stora och ökande utsläpp av växthusgaser från produktion och konsumtion av mat; förluster av biologisk mångfald på land och till havs; ohållbar utvinning och användning av vatten; undernäring i alla dess former; och skev maktfördelning. Även om utmaningarna är kända är oenigheten stor om hur man ska hantera dem och det är här Table kommer in.

Även om vetenskap behövs för att vi bättre ska förstå både delarna och komplexiteten kring hälsosam och hållbar mat kan den inte ge oss alla svar på hur vi ska agera eller på vad ett bra och etiskt livsmedelssystem är. Beslut om livsmedelssystemet baseras på värderingar om vad som är viktigt och vad det är beror i sin tur på vilka preferenser och visioner olika människor har om framtiden. Därför kommer Table att samverka brett både nationellt och internationellt för att identifiera olika värderingar och för att tydligare visa vilka argument, antaganden och vilken evidens som finns kring de problem som berörs.

Tre stora teman inom livsmedelsområdet prioriteras: proteiner, data och makt (eng: protein, metrics and power) samlat under det generella temat globalt – lokalt (eng: global – local).

Läs mer om Tables syfte, arbetsmetoder och partners.

Table på SLU

SLU:s målsättningar med att delta i nätverket är att i dialog med externa aktörer bygga upp och utveckla kompetens med fokus på det globala livsmedelssystemet, att bidra till att SLU:s kompetens inom livsmedelsområdet blir mer synligt nationellt och internationellt, samt att producera synteser och kunskapssammanställningar för nyttjande inom och utanför universitetet. Ett delmål är att öka studenternas insikt om de komplexa utmaningar som finns på vägen mot att skapa hållbara livsmedelsystem, samt att bidra till att attrahera fler nationella och internationella studenter till SLU.

Genom att använda sig av Tables webb-resurser kan studenter och forskare vid SLU bygga upp och utveckla sina kunskaper om livsmedelssystemets utmaningar. Möjligheter finns för studenter att engagera sig i och lära sig om olika livsmedelssystemsperspektiv (t.ex. från olika samhällsaktörer, beslutsfattare och forskare från olika discipliner). SLU:s forskare och studenter kommer i sin tur kunna bidra med sin kunskap och kompetens och få möjligheter att nätverka och samarbeta med Tables partnerinstitutioner.

Plattformen SLU Future Food är kontaktnod för Table på SLU.

 

Fakta:

Samarbetspartners: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Oxfords universitet och universitetet i Wageningen (WUR).

Tables webbplats: www.tabledebates.org

Nyhetsbrev: Prenumerera på Tables nyhetsbrev Fodder.

Podd: Feed, a food systems podcast

Kontakt på SLU:

Samarbetets start: juli 2020

Table efterträder och bygger vidare på Food Climate Research Network vid Oxfords universitet, som under 15 år har genomfört, syntetiserat och kommunicerat forskning om livsmedelssystemets hållbarhet.

 


Kontaktinformation