Hoppa till huvudinnehåll

Projekt

Här listas de projekt som SLU Future Food stöttar ekonomiskt och är samarbetspartner i. Alla projekten har betydelse för hållbara livsmedelssystem och de flesta har en tvärvetenskaplig ansats.

Pågående projekt

 • Ett nytt recept för matsystemet

  En flicka med famnen full av färska morötter, foto. SLU Future Food deltar i Vinnovas Lärinsats i utlysningen "Ett nytt recept för matsystemet". Utlysningen är en del av en långsiktig ansats från Vinnova för att nyckelaktörer tillsammans ska utveckla kapacitet och förutsättningar för att möta behovet av den system- och policyutveckling som möjliggör omställning av det svenska livsmedelssystemet.
 • Interdisciplinary Academy (IDA)

  Gruppfoto Interdisciplinary Academy (IDA) är en satsning vid SLU som syftar till att stärka den tvärvetenskapliga kompetensen vid hela universitetet. Satsningen har initierats av SLU Future Food och finansieras tillsammans med NJ-fakulteten.
 • Mistra Food Futures

  Forskningsprogrammet Mistra Food Futures utvecklar strategier som ska leda till ett hållbart svenskt livsmedelssystem som levererar hälsosam mat. I en bred sammansättning av universitet, forskningsinstitut, myndigheter, företag och branschorganisationer tar programmet ett helhetsgrepp över livsmedelssystemets alla led. SLU Future Food stöttar Mistra Food Futures med bland annat koordinering och kommunikation.
 • Food & Cities

  Stadsnära odlingar. Foto. Food & Cities  (Mat och stad) är ett samarbete mellan framtidsplattformarna SLU Future och SLU Urban Futures.  Projektet ska kommunicera befintlig forskning vid SLU och skapa nya tvärvetenskapliga mötesplatser. Projektet ska också identifiera kunskapsluckor och tvärvetenskapliga frågeställningar och lägga grunden för ett långsiktigt tematiskt fokus vid SLU kring frågor om mat och stad.
 • Framtiden för kött – storytelling och dialoger som underlag för bättre beslutsfattande

  En bit rött kött. Foto. Projektet Framtiden för kött syftar till att minska polariseringen i debatten om framtida produktion och konsumtion av kött, öka kompetensen bland beslutsfattare och bygga broar mellan vetenskap och samhälle. Projektet finansieras av Formas och bedrivs i samarbete mellan SLU, Oxfords universitet och universitetet i Wageningen och har bland annat resulterat en serie podcasts.
 • Table: Kunskap och värderingar i diskussioner om det globala livsmedelssystemet

  Logotyp för Table. Illustration. I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Oxfords universitet och universitetet i Wageningen, ska TABLE driva och utveckla diskussioner om hur livsmedelssystemet kan bli hållbart, robust, rättvist och på alla sätt "bra".
 • Framtidslabbet

  Från Pixlapiren i Helsingborg. Framtidslabbet på SLU är ett gemensamt projekt mellan framtidsplattformarna SLU Future Food och SLU Urban Futures. Syftet med Framtidslabbet är att stärka deltagarnas och i förlängningen SLU:s förmåga att arbeta med ett framtidsperspektiv i forskning, men det förväntas också bidra till nya tvärvetenskapliga möten och forskningsfrågor.
 • Kommunikation mellan hopp och mångtydighet

  Människor vid grönsaksdisken i en butik. Foto. Hur går samverkan om cirkulärekonomiska projekt till i praktiken? Hur samtalar de inblandade aktörerna? Hur fattas beslut? Är aktörerna oeniga med varandra? Hur leder denna samverkan till konkreta handlingar? Det är några av frågorna som det här forskningsprojektet försöker besvara.
 • Hållbar produktion och konsumtion av mjölk

  Mjölk hälls i ett glas. Foto. Forskningsprogrammet Hållbar produktion och konsumtion av mjölk sträcker sig från den individuella kon, till miljöpåverkan på gårdsnivå, till nyttan och nya möjligheter med gräsvallen till miljö- och folkhälsoaspekter för kostrekommendationer.

Avslutade projekt

 • Land Futures

  ’Land Futures’ är ett nytt fält som sammanför forskning inom naturvetenskap med humaniora och samhällsvetenskap för att utforska imaginära men uppnåbara och långsiktigt hållbara framtider och hur man kan tänka nytt kring markanvändning och utveckling.
 • Fettets roll i hållbara livsmedelssystem

  Smör eller margarin breds på en skiva mörkt bröd. Foto. Det här projektet granskar fettets roll i hållbara livsmedelssystem med hänsyn till både hälso- och miljöaspekter, inklusive nuvarande konsumtions- och produktionsmönster, användning av olika typer av och källor till fett, och hälsoutfall från konsumtion av olika fettsyror.
 • Mind the gap: Växtskydd

  Korn I det här projektet undersöktes både det aktuella forskningsläget gällande växtskydd i Sverige och vilka kunskapsluckor som finns samt hur nya forskningsrön om växtskydd förmedlas till lantbrukare via odlingsrådgivare.
 • Smart urban livsmedelsproduktion

  Grönsaksodling på husvägg Den här studien undersöker spjutspetsinnovationer för livsmedelsproduktion i städer. Målsättningen är att identifiera och kartlägga initiativ som driver denna utveckling samt att skapa en tvärdisciplinär arbetsgrupp för vidare forskning på området.
 • Den lokala matkartan

  Brödlimpor Är lokala livsmedelssystem en lösning för att uppnå globala hållbarhetsmål? Det här projektet undersöker potentialen för lokala livsmedelssystem att driva på en hållbar omställning av produktion och konsumtion av mat.
 • Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring

  Två renar på fjäll i höstfärger. Foto. Hur kan samarbete mellan forskare och renskötare bidra till nya kontaktvägar mellan producenter och konsumenter av renskötselprodukter? Det undersöktes i detta tvärvetenskapliga projekt.
 • 2030 Klimatspelet

  Logotyp för 2030 klimatspelet. Tillsammans med forskare vid SLU och Interaction Lab vid Högskolan i Skövde har SLU Holding byggt en prototyp för ett dataspel om mat och miljö för att testa på lärare och elever på gymnasiet.
 • Visioner kring Sveriges framtida jordbruksproduktionssystem

  Sädesfält med hus i fjärran. Foto. Ju större desto bättre? Eller litet är vackert? Det här forskningsprojektet utvecklar fyra olika jordbruksvisioner. Syftet är att konceptualisera olika problem och möjligheter för en framtida, hållbar livsmedelsproduktion och se över behovet av hållbara lösningar i samhället.
 • Hållbara produktionssystem för kött och mjölk

  Foto på en gris. Hur kan framtidens hållbara kött- och mjölkproduktion se ut? Detta tvärvetenskapliga projekt handlar om modellering och utvärdering av produktionssystem för kött från gris samt kött och mjölk från nötkreatur, med hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter.
Publicerad: 13 april 2023 - Sidansvarig: futurefood@slu.se
Loading…