Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist

Senast ändrad: 19 juni 2023

Publ. 2019. Del 6 i serien Future Food Reports. Torkan i Sverige 2018 medförde avsevärt mindre skördar av vallfoder än normalt. För att klara försörjningen av djuren sökte djurägare alternativ, t.ex. halm som annars skulle gått till strömedel eller plöjts ner. På sina håll förekom till och med skörd av vass till foder. I den här rapporten sammanställs gammal och ny kunskap inför kommande odlingssäsonger med liknande utmaningar som 2018 års torka.

 I vissa delar av Sverige blev vallskörden 2018 bara 61–63 % av skörden 2017. Även spannmålsskörden drabbades av torkan och värmen och i hela Sverige 2018 blev den endast 45 % av föregående år och skörden av åkerbönor endast en tredjedel.

För att klara försörjningen av djuren sökte djurägare alternativ, t.ex. halm som annars skulle gått till strömedel eller plöjts ner, men även halmskörden drabbades av torkan. Då redan den första vallskörden blev liten eller uteblev helt var det många som agerade för att minska risken för kommande grovfoderbrist redan under sommaren. Rapporten ”Ersättningsfoder till nötkreatur vid grovfoderbrist” är en sammanställning av tillgänglig kunskap om alternativa fodermedel när vallfodret inte ger den skörd som lantbrukare med nötkreatur har räknat med.

Det finns många olika handlingsalternativ som är möjliga att ta till när det ser ut att bli en torr sommar, och sammanställningen börjar med ett åtgärdsschema och en tidsaxel som placerar åtgärderna i den ordning de kan behöva sättas in, vecka för vecka, när inget regn kommer. 

Åtgärder kan röra sig om:

  • Användning av naturbete och skogsbete
  • Användning av befintliga, sådda grödor
  • Odling av snabbväxande mellangrödor
  • Åtgärder i slåttervallen
  • Användning av halm
  • Alternativ till halm, t.ex vass, löv och bark

Göran Bergkvist och Nilla Nilsdotter-Linde vid Institutionen för växtproduktionsekologi har författat kapitlen Odling av snabbväxande mellangrödor, Åtgärder i slåttervallen och Förbereda vallen för kommande torrår.

Rolf Spörndly  har författat merparten av övriga kapitel och står för sammanställningen medan Torsten Eriksson vid vid Institutionen för husdjurens utfodring och vård har författat delar av kapitlet om träspån i kraftfodret och bidragit med synpunkter på övriga kapitel.