Effekter av kalkning i vattendrag

Senast ändrad: 02 februari 2023
Fyra pajdiagram.

Syftet med delprojektet är att analysera de långsiktiga effekterna av kalkning i försurade vattendrag. Man analyserar och bedömer i vilken grad kalkade vattendrag inom IKEU liknar situationen före försurning med avseende på artsammansättning, biologisk mångfald och samhällsstruktur samt avgör om kalkningsverksamheten leder till oönskade effekter och hur allvarliga dessa i så fall är.

Eftersom det i de flesta fall inte finns data från innan vattendragen försurades studerar man dessa frågor genom att jämföra kalkade försurade vattendrag med neutrala vattendrag samt med försurade vattendrag som inte kalkats. IKEU eftersträvar att göra en integrerad analys av vattenkemiska parametrar med biota samt förändringar i födovävs och ekosystemstruktur då denna koppling oftast saknas i annan typ av kalkeffektuppföljning.

I nuläget ingår 12 kalkade och 11 okalkade provtagningsstationer i vattendrag i delprojektet. I flera av stationerna sker extra provtagningar förutom månatliga kemiprovtagningar för att studera förekomst och effekt av surstötar.

Utvalda publikationer

  1. Andren, C. M. & Rydin, E. (2012) Toxicity of inorganic aluminium at spring snowmelt-In-stream bioassays with brown trout (Salmo trutta L.). Science of the Total Environment, 437:422-432.
  2. Andrén, C. & Nilsson, F. (2009) IKEU 2008 surstötar i vattendrag: Årsrapport episoder & Kontinuerlig pH-mätning. Inst. för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet, ITM-rapport 182.
  3. Bergquist, B. & Dahlberg, M. (2009) Fisksamhällen i kalkade IKEU-vattendrag och okalkade referensvattendrag (kapitel 2b:4 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:474-499
  4. Borg, H. & Andrén, C. (2009) Inverkan av kalkning på metaller i vattendrag (kapitel 2b:2 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:428-451.
  5. Wällstedt, T. (2009) Oönskade effekter av kalkning (kapitel 4 i Utvärdering av IKEU 1990-2006 – Syntes och förslag). Naturvårdsverket, Stockholm, Rapport 6302:538-549.