Höjdpunkter från IKEU-programmet

Senast ändrad: 25 mars 2022

Här presenterar vi kortfattat vad som hänt under året som just avslutats.

Höjdpunkter från IKEU-programmet under 2021

  • Är det försurat eller bara surt? Sverige, Norge och Finland bedömer försurning helt olika. Nu har en rapport presenterats som jämför de olika sätten att bedöma och föreslår hur de ska kunna harmoniseras. Ett vatten byter ju inte status bara för att det rinner över en landsgräns. Det är i gränsvatten som detta blir särskilt tydligt. Rapporten visar att ANC generellt var den bästa surhetsindikatorn när det gäller att prediktera hur fisk och bottenfaunan mår i försurande vatten. Tidigare har pH ansetts vara en bättre indikator. ANC har fördelen att den inte samvarierade med andra miljöbeskrivande variabler. 
  • Nu är äntligen rapporten Effekter av kalkning på fisk i sjöar ute på webben. Rapporten ingår i en serie av utvärderingar av kalkeffekter på olika organismgrupper. För fisk i försurade sjöar ökar antalet arter, individer per nät och biomassa av fisk i sjöar som provfiskats både före och efter kalkning. Totalt sammanställdes resultat från 48 års nätprovfisken. Kalkning gynnade särskilt mört, röding och öring som i flera fall saknats helt innan kalkningen. Relationen till pH var inte tydlig i kalkade sjöar, troligtvis beroende på att fler faktorer än pH påverkar när det inte längre är för surt för fisken. 
  • En trevlig höjdpunkt var att kalkhandläggarträffen kunde genomföras i Nässjö 23-24 november. Jens Fölster och Kerstin Holmgren presenterade resultat från de två rapporterna på denna träff.
  • Under året har IKEU blivit kontaktade och uppmärksammade på olika problem i IKEU-vatten som tydliggör hur olika miljöproblem interagerar. Det ger anledning att behandla kalkning som en mer integrerad del av vattenförvaltningen.

Höjdpunkter från IKEU-programmet under 2020

  • Vi välkomnade Joacim Näslund till projektgruppen. Joacim är forskare på Sötvattenslaboratoriet, SLU Aqua med fokus på fiskövervakning och restaurering. Han har stor kunskap om framförallt lax och örings beteenden och behov, ämnen som du hittar flera publikationer om på hans cv-sida.
  • IKEU:s fältprovtagning kunde genomföras som planerat under pandemiåret 2020 efter riskanalys och planering för att minimera personalens för risk att smittas.
  • Senaste uppföljningen av hur sura och försurade våra vattendrag är inkluderar åren 2010-2016 och visar att hälften av de vattendrag som kalkas inte längre är försurade. Det går alltså att ytterligare justera ner kalkningen i många vatten, särskilt i norra Sverige. Läs mer och hitta länken till rapporten Målvattendragsundersökningen 2010-2016 här.
  • Kerstin Holmgren och Erik Petersson har arbetat med en rapport om Effekter av kalkning på fisk i sjöar som ingår i en serie av utvärderingar beställda av Havs- och vattenmyndigheten om kalkeffekter på olika organismgrupper.