Hoppa till huvudinnehåll

IKEU-vattendrag

Mer än 70 vattendrag ingår eller har ingått i IKEU. Såväl kalkade vattendrag som icke-kalkade  vattendrag (referenser) undersöks. Dessutom studeras effekterna i vattendrag där kalkningen avslutats (vilande kalkning). Data finns också från det avslutade mätprogrammet extensivvattendrag.

Övergripande data

Här hittar du länkar till generell information om IKEU-vattendragen. 

Kalkade vattendrag. Sverigekarta.

Kalkade vattendrag

I IKEU-programmet ingår eller har ingått 18 kalkade vattendrag.

Det ursprungliga vattendragsprogrammet från 1989 omfattade 7 vattendrag, i huvudsak valda på grund av att undersökningar tidigare genomförts i dessa. Till år 1994 genomfördes en omfattande revidering av vattendragsprogrammet varvid flera vattendrag uteslöts och bland de som behölls flyttades vissa provtagningslokaler. I det nya programmet för rinnande vatten ingick inledningsvis totalt 15 kalkade vattendrag av vilka 12 fortfarande kvarstår. År 2005 tillkom 6 ytterligare vattendrag. I görs mätningar i 12 vattendrag.

Urvalsgrunderna för vattendragen i 1994 års program var:

 • att vattendragen skulle vara fördelade över sex olika naturgeografiska regioner.
 • att inom varje region skulle tre vattendrag som representerar var sin kalkningsmetod ingå (uppströms sjökalkning, doserare och våtmarkskalkning).
 • att avrinningsområdet skulle domineras av skogsmark
 • att avrinningsområdets storlek låg i intervallet 25-250 km²
 • att öring ingick i fiskfaunan och att provtagningslokalerna dominerades av hårdbottnar

I Källsjöån avslutades kalkningarna år 2010 och vattendraget överfördes då till delprogrammet "Kalkavslut".

I det nuvarande programmet ingår 12 kalkade vattendrag (namn, EU_CD, länsbokstav):

Följande vattendrag har utgått ur mätprogrammet (namn, EU-id, länsbokstav):

 • Enångersån, SE682605-155185, X
 • Haraldsjöån, SE663410-148295, U
 • Ljungaån, SE637710-131480, O
 • Rökeå, SE623325-136500, M
 • Sällevadsån, SE636825-148825, H
Karta med utmarkerade vattendrag med vilande kalkning.

Vattendrag med vilande kalkning

I programmet ingår fem vattendrag där kalkningarna tills vidare har avslutats (vilande kalkning).

De fem vattendragen är Djursvasslan, Hammarbäcken, Källsjöån, Prästvallsbäcken och Örvallsbäcken. I Örvallsbäcken undersöks lokaler både uppströms och nedströms Örvallssjön. Uppströms sjön kallas vattendraget Havssvalgsbäcken. Obs! I kartan bredvid ska Hammarbäcken och Prästvallsbäcken byta plats. 

I det nuvarande programmet ingår fem vattendrag (namn, EU_CD för stationen i Miljödata-MVM, länsbokstav, datum för senaste kalkning):

Referensvattendrag. Sverigekarta.

Referensvattendrag

I IKEU-programmet ingår eller har ingått 19 okalkade referensvattendrag

I IKEU-programmet ingår eller har ingått 19 okalkade vattendrag som används som referenser till kalkade vatten samt för att beskriva utvecklingen vad gäller surhet/försurning och klimat. Referensvattendragen inom IKEU-programmet kan också användas tillsammans med det nationella miljövervakningsprogrammets trendvattendrag för att spegla miljöutvecklingen i landet. Vattendragsvalet gjordes ursprungligen för att representera olika regioner i Sverige.

I det nuvarande programmet ingår 11 vattendrag (namn, EU_CD, länsbokstav):

Följande vattendrag har utgått ur programmet (namn, EU_CD, länsbokstav):

 • Ejgstån, Övre Ejgst, SE654552-123925, O
 • Gnyltån (Byarum), SE638065-139975, F
 • Hörlingeån-Rökeå, SE623562-136656, M
 • Lillån (Gnyltån), SE636770-147525, F
 • Morån, SE634570-150290, H
 • Musån, Åsvedjan, SE637183-135330, O
 • Stråfulan, SE684875-133226, W
 • Tangån, Tangådalsstugan, SE682240-134235, W
Sverigekarta med extensivvattendragens position.

Extensivvattendrag

26 kalkade vattendrag ingick i extensivprogrammet som löpte mellan 2005/6-2010

I extensivprogrammets vattendrag utfördes endast vattenkemisk provtagning under åren 2005-2009. De 26 utvalda vattendragen skulle i stor utsträckning representera kalkade sjöar i allmänhet. Urvalsprocessen skedde därför i två steg; först valdes slumpvis vattendrag ur hela populationen av kalkade vattendrag och vidare ett urval baserat på lämplighet. Metoden innebär att relativt lite kringdata kan finnas om vissa vattendrag.

Följande 26 vattendrag ingick i programmet (namn, EU_CD, länsbokstav):

 • Agunnarydsån, SE631075-140695,  F
 • Bjässjöån, SE694100-156630,  Y
 • Blåbergssjöbäcken, SE709620-164750,  AC
 • Bubäcken, SE661335-127400,  S
 • Faxerödsbäcken, SE624825-132677,  M
 • Fjällbäcken, SE712030-163140,  AC
 • Getåbäcken, SE650505-152842,  E
 • Grindeforsälven, SE661600-126832,  S
 • Hagbyån, SE627435-151031,  H
 • Hjorsetån, SE636716-142038,  F
 • Högvadsån Nydala, SE633125-130905,  N
 • Ivarsbyälven, SE662285-128165,  S
 • Joholabäcken, SE670375-133140,  S
 • Kroksjöbäcken, SE639213-128457,  O
 • Kylsnäsån, SE702382-160412,  Y
 • Kölaråsälven, SE668654-141985,  W
 • Lill-Fämtan, SE674510-135655,  W
 • Lillån (Enån), SE637450-129813,  O
 • Nordån, SE641122-131725,  O
 • Rällan, SE682525-140275,  W
 • Silbodalsälven, SE659200-129115,  S
 • Svartbäcken, SE683376-155722,  X
 • Unnån, SE680785-142630,  W
 • Västerån, SE638660-136780,  O
 • Älgsjöbäcken, SE655473-124735,  O
 • Öradebäcken, SE628007-134056,  N
Publicerad: 20 mars 2023 - Sidansvarig: elin.widen@slu.se
Loading…