Metoder för provtagning och analys

Senast ändrad: 07 augusti 2019

Undersökningarna följer etablerade principer för miljöövervakning enligt Naturvårdsverkets metodhandbok. Här ges metodik dels för sjöundersökningar, dels för vattendragsundersökningar. Metoderna är vidare uppdelade på ett provtagningsmoment och ett analysmoment för de olika typer av undersökningar som görs.


Sjöundersökningar
 Provtagningsmetoder  Analysmetoder
 Vattenkemi  Metaller, Aluminium, Allm kemi
 Växtplankton  Växtplankton
 Djurplankton  Djurplankton
 Bottenlevande djur  Bottenlevande djur
 Nätprovfiske  Fisksamhälle, åldersanalys, index
 Metaller i fisk  
 Temperatur  
 Vattendragsundersökningar
 Provtagningsmetoder  Analysmetoder
 Vattenkemi  Metaller, Aluminium, Allm kemi
 Bentiska kiselalger  Bentiska kiselalger, index
 Bottenlevande djur  Bottenlevande djur, index
 Elfiske  Fisksamhälle, åldersanalys, index
 Vattenstånd  
 Temperatur