Upprämmen

Senast ändrad: 17 mars 2023

Upprämmen har tidigare ingått i mätprogrammet kalkade sjöar men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Upprämmen:

  • Vattenkemi och biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
  • Vattenkemi finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
  • Biologi (ej fisk) finns i databasen Miljödata-MVM (SLU).
  • Fisk kan sökas i databasen NORS (SLU).

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Upprämmen

EU_CD SE669253-139468, län W (Kopparbergs län)

Sjönummer 669253-139468, h.ö.h. ca 445 m, Flodområde 108 Göta älv, Gullspångsälven (138)

Den första kalkningen genomfördes 1975.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 3,991
Vattenytans area (km2) 3,985
Vattenvolym (Mm3) 44,89
Volym epilimnion (0-10 m) (%) 68
Maximalt djup (m) 31,0
Medeldjup (m) 11,4
Mediandjup, D50 (m) 11,0
Total strandlinjelängd (km) 15,63
Strandflikighet (%) 198
Total bottenareal (km2) 3,99
Bottenareal i epilimnion (%) 46

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 4,5
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 12,4
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 7,9

Vattenföringen reglerad genom dämning

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

 

Vattendragslängder