Rödingträsket

Senast ändrad: 17 mars 2023

Rödingträsket har tidigare ingått i mätprogrammet kalkade sjöar men har utgått.

Resultat

Observera att metodbyten kan ha förekommit, se IKEU:s metodsida.

Följande mätdata finns för Rödingträsket:

Kalkning

Information om kalkningen i sjön och dess avrinningsområde kan sökas i nationella kalkdatabasen

Om Rödingträsket (Rödingträsk)

EU_CD SE711924-163150, län AC (Västerbottens län)

Sjönummer 711924-163150, h.ö.h. 350,5 m, Flodområde 32, Lögdeälven

Den första kalkningen genomfördes 1984.

De följande datasammanställningarna är gjorda runt 2002-2003.

 

Sjöbassäng och vatten

Storlek och form

Total area (km2) 1,114
Vattenytans area (km2) 1,114
Vattenvolym (Mm3) 2,333
Volym epilimnion (0-8 m) (%) 100
Maximalt djup (m) 8,0
Medeldjup (m) 2,0
Mediandjup, D50 (m) 1,7
Total strandlinjelängd (km) 6,00
Strandflikighet (%) 158
Total bottenareal (km2) 1,114
Bottenareal i epilimnion (%) 100

Hydrografi

  • Tillrinningsområdets areal (km2): 39,0
  • Arealspecifik avrinning (l/km2, s): 11,5
  • Teor. vattenomsättningstid (år): 0,16

Vattenföringen ej reglerad

Omgivning

 

Markanvändningsstatistik

  Marktyp  ha  procent
  Skog, barr- och blandskog  2899.2  72.6
  Sankmark normal  630.8  15.8
  Sankmark skogsklädd  309.9  7.8
  Vatten  116.7  2.9
  Öppen mark  35.3  0.9
  Total yta / andel klassat  3992.1  100

Vattendragslängder

Mindre diken etc: 32.926 km
Bäckar: 0 km
Åar: 0 km
Totalt: 32.926 km