Design och metodik

Senast ändrad: 15 maj 2024

700 ängs- och betesmarker fördelade över hela landet ingår i inventeringen. Varje år fältinventeras ungefär en femtedel av dessa. En inventerare går då längs så kallade transekter och räknar de fjärilar och humlor som observeras.

Inventeringens design

Urvalet av ängs- och betesmarker som inventeras grundar sig på 
ängs- och betesmarksinventeringen som Jordbruksverket genomförde 2002-2004. Ängs- och betesmarksobjekten från denna inventering finns samlade i databasen TUVA.

Ett stickprov av dessa objekt har slumpats ut inom de 5x5 km-rutor som även använts av NILS, Nationell inventering av landskapet i Sverige. I norra Sverige utökades rutorna till 15x15 km för att få med tillräckligt många ängs- och betesmarker. Varje år inventeras omkring en femtedel av stickprovet och det tar således fem år att genomföra ett helt inventeringsvarv, det vill säga att inventera alla ängs- och betesmarksobjekt i stickprovet. Under de två första inventeringsvarven 2006-2015 ingick samma ängs- och betesmarker i stickprovet.

Inför det tredje inventeringsvarvet med start 2016 justerades principen för urval av objekt. Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering hade fortsatt och innehållet i TUVA-databasen hade därför delvis förändrats. Vi behövde även hantera att objekt i stickprovet ändrar markanvändning (till exempel genom skogsplantering eller bebyggelse), växer igen, eller på annat sätt förlorar sina naturvärden. Inför det tredje inventeringsvarvet gjordes därför ett nytt slumpmässigt urval. Det innebar att några av de tidigare inventerade objekten försvann från stickprovet och därför inte återbesöks, istället tillkom ett antal nya objekt. Det totala antalet ängs- och betesmarker som besöks är ungefär samma som tidigare, cirka 700 stycken.

Inom varje ängs- eller betesmarkobjekt skapas ett antal transekter, eller med andra ord linjer som löper tvärs över ängs- eller betesmarken längs vilka inventeringen utförs. Hur lång sträcka som inventeras beror på objektets storlek och form. Transekterna placering slumpas ut men avståndet mellan transekter är detsamma inom ett objekt.  Minsta avståndet mellan transekter är 20 meter och på stora objekt kan det vara flera hundra meter.  

En betesmark med transekter (blå linjer). Transekterna ligger alltid i rak nord-sydlig, eller öst-västlig riktning. De färgade punkterna längs transekterna är positioner för registrerade fjärilar.

Fältinventeringen

När ängs- och betesmarkerna besöks i fält går inventeraren i jämn takt längs varje transekt (50 m/min för fjärilar och 25 m/min för humlor) och räknar alla de fjärilar eller humlor som ingår i inventeringen. Varje fjäril och humla artbestäms och registreras i en handdator tillsammans med GPS-koordinater för fyndplatsen.

När inventeraren går längs transekten registreras alla de fjärilar och humlor som observeras inom ett visst avstånd i alla riktningar framför personen. För fjärilar är avståndet 5 m och för humlor 2 m.


Fjärilar och humlor inventeras separat. Fjärilar vid tre tillfällen under säsongen eftersom olika arter flyger under olika perioder. Humlor inventeras endast en gång i samband med andra eller tredje fjärilsinventeringen. Tidpunkten för varje fjärilsinventering styrs av när de olika arterna flyger och varierar därför något mellan år och mellan olika delar av landet.

För att inventeringarna ska bli så jämförbara som möjligt mellan olika ängs- och betesmarker ska viss kriterier vara uppfyllda för att inventering ska ske. Temperaturen ska vara över 17°C och vindstyrkan under frisk vind (8 m/s). Inventering sker i huvudsak mellan 09:00 och 16:30 och fjärilar inventeras endast när det är soligt, humlor kan inventeras även när det är molnigt.

Utöver registreringen av fjärilar och humlor bedöms också vegetationens höjd och hur mycket blommor det finns längs varje transekt. Även hävd, det vill säga hur marken sköts - med slåtter eller bete, och i så fall med vilket eller vilka djurslag, noteras.

Mer detaljerad beskrivning av metodiken finns i vår fältinstruktion som du hittar under publikationer

 

Varje fältsäsong börjar med utbildning för inventerarna där alla moment övas och bedömningar kalibreras.