Aktuella projekt

Senast ändrad: 03 april 2024

Inom SLU Partnerskap Alnarp drivs forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs av forskare vid SLU i samarbete med våra partners.

Samtliga projekt, seminarier och workshops finns listade i SLU Partnerskap Alnarps databas. När projekt slutrapporteras publiceras slutrapporter i databasen.

2024

1524, Poppel kloner för framtidens klimat
Projektledare, Henrik Böhlenius, partner: Skogforsk

1525  Växtförädling för ökad fröavkastning hos rödklöver (fortsättningsansökan på PA 1373)
Projektledare, Åsa Lankinen, partners: Lantmännen SW Seed, Södra Sveriges Frö och Oljeväxtodlare

1526, Utarbetning av protokol för naturvårdsbränning av ek-tall skog i Skåne
Projektledare, Igor Drobyshev, partner: Region Skåne

1527, Bedömning och kommunikation av risk och nytta relaterad till skörd och lagring av sockerbetor i Sverige när klimatet förändras
Projektledare, Kristina Blennow, partner: Nordic Sugar

1528, Peronospora i sockerbetor - en pilotstudie
Projektledare, Laura Grenville-Briggs, partner: Nordic Sugar

 1529, Douglasgran i södra Sverige - ett alternativt trädslag i ett förändrat klimat
Projektledare, Karin Hjelm, partners: Södra skogsägarna ek förening, Sveaskog 

1530, GreenPlug: Hållbara planteringspluggar för trädgårdsodling, aquaponics och hobbyträdgårdsskötsel
Projektledare, Faraz Muneer, partner: Nelson Garden AB

1531, Behandling av björkplanteringar i södra Sverige med viltrepellenter
Projektledare, Urban Nilsson, partners: Sveaskog, Södra skogsägarna ek förening

1532, Utveckling av metod för reducering av bekämpningsmedelsrester i ekologiskt certifierade odlingssubstrat och växtnäringsprodukter 
Projektledare, Anna-Karin Rosberg, partner: Grobruket AB

 1534, Klöver i botten för hållbar växtodling
Projektledare, Georg Karlsson, partner: Hasta Agri AB

1535 Optimala potatislagringsförhållanden fokuserar på att minska skalsjukdomar i Sverige
Projektledare, Muhammad Awais Zahid, partner: Potatisodlarna

1537, Metoder för optimal odling i hydrokultur och hortikultur? Tillämpningar med fokus på mikrobiologi, växtskydd och biostimulans
Projektledare, Ramesh Vetukuri, partner: Alovivum AB

1538, Fortsättning på SustAinimal - WP6 SYD om djurens roll för ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft
Projektledare, Madeleine Magnusson, partner: Hushållningssällskapet Skåne

1540, Stubbehandling mot rotticka i slutavverkning - fältförsöket
Projektledare, Jonas Rönnberg, partners: Södra Skogsägarna ek för. , Sveaskog, Interagro Skog AB

1541, Drosophila suzukii en objuden gäst i vingården
Projektledare, Lotta Nordmark, partner: SBVO Sveriges Branschorganisation för Oenologi & Viticultur

Forskningsprojekt beviljade 2023

1498, Utveckling av odlingssystem med näringsberikad biokol. 
Projektledare Siri Caspersen, partner: Melica Ekonomisk förening  

1499, Det naturliga gris-toalett? En undersökning av grisars gödslingsbeteende och hur det kontrolleras. 
Projektledare Maria Vilain Rørvang, partner:  Hushållningssällskapet Skåne

1500, Effekt av bord till jord kompost på planttillväxt och substratets kvalité. 
Projektledare Samar Khalil, partner: SolServ Solution & services Europe AB 

1501, Etablering av sådda och planterade frilandsgrönsaker i vintermellan-grödan höstråg - studier av kolinbindning, växtnäringshushållning och ogräsförekomst, på Borgeby 2024. 
Projektledare David Hansson, partners: Hushållningssällskapet Skåne, Foodhills AB, Väderstad AB, Gasum AB  

1502, Selektiva skötselsystem för flerskiktade bokskog. 
Projektledare Mikolaj Lula, partners: Skånska Landskap, Sveaskog 

1503, Fenolkemiska profiler och växtrespons av europeisk aska (Fraxinus spp) på askadödande (Hymenoscyphus fraxineus) och smaragdaska (Agrilus planipennis). 
Projektledare Donnie Peterson, partner: Skogforsk

1452, Mer resistent matpotatis via  borttagande av sensitivitetsgener
Projektledare: Erik Andreasson, Partners: Potatisodlarna, Stiftelsen  Lantbruksforskning  och Hushållningssällskapet

1453,  Biocirkulära fossilfria gårdar ‐ hur  uppnår vi det?
Projektledare: Daniel Nilsson, Partners: Länsstyrelsen Skåne

1454, Stackmyror och generell hänsyn (fortsättningsansökan)
Projektledare: Emma Holmström, Partners: Sveaskog

1455,  Cirkulär utvecklingshub för livsmedel
Projektledare: Håkan Schroeder, Partners: Region Skåne

1456,  Etablering och mätning av  gallringsförsök i björk i Sverige
Projektledare: Babatunde Dosumu, Partners: Sveaskog

1458, Jordbearbetning och mellangrödor efter höstvete för bekämpning av  renkavle
Projektledare: Sven‐Erik Svensson, Partners: Statens Jordbruksverk, Hushållningssällskapet Skåne och Väderstad AB

1459, Kan jordgubbsplantans motstånd mot angrepp av gråmögel öka med Mold  Guard biologisk bekämpning
Projektledare: Lotta Nordmark, Partners: Mold Guard Sweden AB

1460, Utvärdering av nytt robust odlingssystem för frilandsgrönsaker
Projektledare:  David Hansson, Partners: Hushållningssällskapet Skåne

1461, Alternativa skyddsmedel för att  bekämpa potatis tidigt och sent
Projektledare: Erik Alexandersson, Partners: Mold Guard Sweden AB och Stiftelsen Lantbruksforskning

1462, Hur vi får bönan till bordet? Undanröjande av hinder för sydsvensk  produktion av baljväxter till livsmedel
Projektledare: Håkan Schroeder, Partners: Stiftelsen Lantbruksforskning och LRF Skåne

1463, Hur kan smak hos bärsorter enkelt  analyseras, beskrivas och  kommuniceras?
Projektledare: Kimmo Rumpunen, Partners: Stiftelsen  Trädgårdsodlingens Elitplantstation

1464,  Biokol i kommunal kompost för  klimateffektivitet (PowerBio)
Projektledare: Maria Ernfors, Partners: Lunds kommun

1465, Nya metoder med låg miljörisk för bekämpning av potatisvirus och  potatisbladmögel
Projektledare: Svante Resjö, Partners: Potatisodlarna och Stiftelsen Lantbruksforskning

Forskningsprojekt beviljade 2022

Hur minska man skogsbrandrisken: analys av data från preskriberat bränder för utvecklande av utgångsdata och modeller ( 1432).
Sökande: Igor Drobyshev /Partner: Stiftelsen Nordens Ark
Ämnesgrupp: skog

Effekten av sådensitet och såmönster på skörd och ogräskonkurrens hos vårkorn ( 1433)
Sökande:  David Hansson / Partners: Väderstad AB och Statens Jordbruksverk. 
Ämnesgrupp: Växtodling

Kartläggning av somaklonal variation i potatis vid användandet av CRISPR-Cas9 ( 1434) - fortsättningsansökan
Sökande:  Mariette Andersson / Partner:  Sveriges Stärkelseproducenters förening
Ämnesgrupp:Växtodling

Modifiering av biogödsel för ökad  användning i krukodling och för minskad  torvanvändning (1400)
Sökande: Håkan Asp  Partners: Gasum AB, Stiftelsen Lantbruksforskning 
Ämnesgrupp: trädgård, biobaserade råvaror

Inriktning på akvakultur som en källa för växtgödsling - En digitaliserad strategi för hållbar livsmedelsproduktion (1402) 
Sökande: Sammar Khalil, Niklas Hjelm Partners: Alnarp FoodTech Ekonomisk förening
Ämnesgrupp: Trädgård

Vad vet vi om hyggesfritt skogsbruk i Sverige? En kunskapssammanställning  baserad på skogliga fältförsök  (1403)
Sökande: Therese Strömvall  Nyberg Partners: Sveaskog 
Ämnesgrupp: Skog

Röja fram barrblandskogen (1404) 
Sökande: Therese Strömvall Nyberg, Henrik HolmbergPartners: Södra Skogsägarna ek för
Ämnesgrupp: Skog

Integrerad bekämpning av renkavle efter höstveteskörd - en jämförelse mellan jordbearbetning och mellangrödor (1405)
Sökande: David Hansson, Gunnel Hansson Partners: Hushållningssällskapet Skåne, Statens Jordbruksverk
Ämnesgrupp: Växtodling

Kontrollerad bränning och  naturvårdsförvaltning av skog och betesmarker  (1406)
Sökande: Igor Drobyshev  Partners: Nordens ark
Ämnesgrupp: Skog

Effekt av UV-C ljus och värmebehandling på svampinfektioner och frögroning av Pinus sylvestris, Picea abies and Pinus contorta. (1407) 
Sökande: Iva Franic, Oskar Skogström Partners: Sveaskog
Ämnesgrupp: Skog

Identifiera genetiska regioner associerade med låg kadmiumackumulering i havrekorn (1408)
Sökande: Fluturë Novakazi  Partners:  Lantmännen SW Seed
Ämnesgrupp: Växtodling

Kvantifiering av lagringsförluster i äpple orsakade av Neonectria ditissima för att vägleda odlarbeslut (1409) 
Sökande: Jonas Skytte Sätra, Partners: Äppelriket Österlen ek. för.
Ämnesgrupp: Trädgård

En heltäckande översikt av fruktträdskräftans epidemiologi i Svensk kommersiell äppelodling (1410)
Sökande: Larisa Gustavsson Partners:  Äppelriket Österlen ek. för., Kiviks Musteri AB, Stiftelsen Lantbruksforskning
Ämnesgrupp: Trädgård

Rädda Asken:- identifiering av resistenta askträd i sydsvenska bestånd (1411)
Sökande: Michelle Cleary, Mateusz Liziniewicz  / Partners: Skogforsk
Ämnesgrupp: Skog

 

Relaterade sidor: