Hoppa till huvudinnehåll

Projektredovisning

Resultaten från projekten redovisas i en projektrapport och i en ekonomisk rapport som skickas till SLU Partnerskap Alnarp. Vi uppmuntrar att sprida resultat även genom faktablad och rapporter.

För forskningsprojekt finns en mall för slutrapport som är obligatorisk att använda. Rapporteringsrutinen gäller från och med de projekt som beviljas hösten 2022. 

Det övergripande syftet med slutredovisningsmallen är att göra forskningsprojektens resultat tillgängliga för partners och intressenter. Vi vill aktivt möta samhällets behov av nya kunskaper inom våra verksamhets- och ämnesområden. Mallen säkerställer att informationen om projekten blir enhetlig och tydlig. 

Slutrapport samt signerad ekonomisk rapport (eduSign av ekonom) ska inkomma senast angivet slutredovisningsdatum till partnerskapalnarp@slu.se

Redovisa seminarier eller examensarbete?

Se Ansökningar till seminarier/workshops

 

Faktablad

Ett faktablad kan bidra till populärvetenskaplig spridning av resultaten. Framtas ett faktablad används Mall för LTV-fakultetens faktaserier, som finns både i en tvåsidig variant och en fyrsidig variant. ”Fakta från SLU Partnerskap Alnarp” ska stå med. 

Vid publicering laddas faktabladet upp på Epsilon, läs mer Guide för att registrera dina publikationer och göra dem öppet tillgängligaSänd ett mejl till partnerskapalnarp@slu.se och meddela att faktabladet är uppladdat, bifoga länk.

LTV-fakultetens rapportserie

Rapport i LTV-fakultetens rapportserie är inte obligatorisk. Om det ändå görs en sådan önskar kansliet att länk mejlas till partnerskapalnarp@slu.se. Om rapporten temporärt inte kan vara offentlig i sin helhet är det väsentligt att detta meddelas vid korrespondens med SLU Partnerskap Alnarp.

Förlängning av projekt

Om projekt inte kan slutredovisas enligt den ursprungliga tidsplanen, kontakta Håkan Schroeder per e-post med begäran om förlängd tid och ange skälet till förseningen. Förlängd tid för slutredovisning kan beviljas och noteras i databasen.

Kommunikation om projektet

Vi önskar att länkar till eventuella artiklar eller nyhetsinslag om projektet skickas till partnerskapalnarp@slu.se senast i samband med slutredovisning. Har du bilder, filmer eller slagkraftiga sammanfattningar lämpliga för nyhetsbrev eller sociala medier tar vi tacksamt emot även detta (tänk på att inte dela bilder på personer utan deras medgivande).

Projektledaren ansvarar för att resultat och publikationer kommuniceras med medverkande partners i projektet. 

Utbetalning av beviljade medel vid LTV-fakulteten

Vid projekt rörande LTV-fakulteten ska projektets kontering vid respektive institution meddelas SLU Partnerskap Alnarps kansli så snart detta är upplagt.

När projektavtalet inkommit betalas det totala beviljade beloppet ut till det av institutionen upplagda projektnumret.

Publicerad: 12 juli 2023 - Sidansvarig: johanna.grundstrom@gmail.com
Loading…