Termer och begrepp

Senast ändrad: 01 oktober 2020

Här har vi samlat ett antal termer och begrepp som är vanligt förekommande och centrala i SLU Urban Futures verksamhet.

Forskningsplattform/framtidsplattform 

Forskningsplattform/framtidsplattform (research platform) är SLU:s organisation för att generera och kommunicera forskning om viktiga framtidsfrågor på sätt som överskrider linjeorganisationen (fakulteter och institutioner), samt samverka med externa aktörer för att uppnå målen. 

Framtidsperspektiv

Som en av SLU:s fyra framtidsplattformar har SLU Urban Futures i uppdrag att arbeta med ett framtidsperspektiv. Plattformens övergripande verksamhet ska adressera långsiktiga utmaningar för hållbar stadsutveckling både nationellt och internationellt.

Vi vill också:
  • Genomföra och analysera framtidsstudier för att skapa diskussion och dialog och för att formulera forskningsfrågor
  • Tillsammans med SLU:s övriga framtidsplattformar erbjuda SLU:s forskare att lära sig mer om framtidsstudier och förmågan att kritiskt granska dem med hjälp av kurser och möten
  • Stötta SLU:s forskare i att utveckla systemtänkande
  • Bättre kunna presentera forskningsresultatens betydelse ur olika tidsperspektiv och på så sätt göra dem mer greppbara för beslutsfattare

Framtidsstudier

Framtidsstudier är en vetenskap som alltid söker dialog: Vilka alternativ kan tänkas? Vad är möjligt, önskvärt eller hotande? Perspektivet i framtidsstudier är förstås långsiktigt – genom att utarbeta framtidsscenarier och framtidsberättelser förlänger vi sikten. Syftet med framtidsstudier är inte att slå fast sanningar eller att förutspå framtiden. De pekar istället på alternativ och ger underlag för diskussion och handling.

Tvärvetenskap

Tvärvetenskaplig forskning lyfts allt oftare fram, inte minst av forskningsfinansiärer, som nödvändig för att lösa stora samhällsutmaningar. I SLU Urban Futures uppdrag ingår att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt inom området hållbar stadsutveckling, genom att initiera och möjliggöra samarbete över vetenskapliga disciplingränser.

Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med mång- och tvärvetenskaplig forskning menar vi forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. I mångvetenskaplig (multidisciplinär) forskning används dessa teorier, metoder eller ansatser sida vid sida, och i tvärvetenskaplig forskning i bemärkelsen interdisciplinär integreras dessa i åtminstone viss utsträckning. Tvärvetenskap i bemärkelsen transdisciplinär inkluderar även annan kunskap än akademisk kunskap, exempelvis praktisk kunskap eller erfarenhetsbaserad kunskap.

Hållbarhet

Hållbarhet (sustainability) definieras såsom FN gör i de globala målen i Agenda 2030 (som även SLU arbetar för). ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987). Det finns tre aspekter för en hållbar utveckling: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.