SLU-nyhet

SLU får toppbetyg i UKÄ-utvärdering

Publicerad: 03 oktober 2017

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. Sveriges lantbruksuniversitet får mycket goda omdömen i utvärderingen, där det också konstateras att tre fjärdedelar av de svenska lärosätena inte når upp till kriterierna.

UKÄ har på uppdrag av regeringen utvärderat arbetet med hållbar utveckling inom utbildningsområdet. Hållbar utveckling innebär att nuvarande och kommande generationer ska ha en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Utvärderingen har gjorts utifrån självvärderingar där lärosätena själva beskrivit sitt arbete.

SLUs självvärdering är löftesrik vad avser ett förverkligande av hållbar utveckling inom högre utbildning. Intentionen att vara pådrivande och utvecklande har tagit och tar sig olika uttryck både inom själva utbildningarnas innehåll och utförande, heter det i UKÄ:s utvärdering.

Det finns övergripande visioner och mål för hållbar utveckling vid lärosätet, konstaterar UKÄ. Kvalitetsuppföljning av hållbar utveckling sker främst genom lärosätets miljöledningssystem men nya initiativ att detta ska ingå i det mer generella kvalitetssystemet är beslutade och under utformning.

Studenter vid lärosätet erbjuds arenor för engagemang och aktiviteter kopplade till hållbar utveckling. Initiativen leder till att lärosätet sprider kunskap och fördjupning inom det omgivande samhället och specifika kurser med inriktning på hållbar utveckling erbjuds studenter. Inom dessa initiativ är interdisciplinära samarbeten och tvärvetenskap levande och väl utvecklade, skriver UKÄ.

SLU arbetar mycket aktivt med att säkerställa den pedagogiska och forskningsbaserade kompetensen hos berörd personal i frågor som rör hållbar utveckling i utbildningen. SLU ger sedan länge mycket stor uppmärksamhet åt hållbar utveckling inom hela sin verksamhet. SLU har en väl utvecklad process för arbetet med hållbar utveckling inom utbildning, skriver UKÄ avslutningsvis i utvärderingen.


Kontaktinformation