SLU-nyhet

Den agroekologiska metoden att samodla trindsäd och spannmål kan minska den globala kvävegödsel-användningen med 26% och spara 115 miljoner hektar åkermark

Publicerad: 11 februari 2020

En analys på global nivå, genomförd vid SLU och Roskilde Universitet, Danmark, har utforskat konsekvenser för kväve- och markanvändning om all trindsäd (ettåriga baljväxter som soja, ärtor, bönor, linser mm, som odlades på totalt 241 miljoner hektar 2017) skulle samodlas med spannmål istället för som idag odlas i renbestånd. Mer effektiv användning av markkväve i samodlade grödor skulle innebära ett potentiellt minskat behov av kvävegödsel motsvarande 26% av den globala gödselanvändningen, som idag ligger ca 109 miljoner ton kväve. Trots att samodling behöver mer mark för att producera samma mängd baljväxtprotein som idag skördas från renbestånd av trindsäd skulle den extra skörden av spannmål i samodlade grödor möjliggöra att mark som idag används för renbestånd av spannmål inte längre behövs. Ekologisk intensifiering i samodling leder till högre total skörd per ytenhet, och som konsekvens skulle ca 115 miljoner hektar av dagens spannmålsareal kunna användas för andra grödor och därmed leda till diversifiering av jordbruket.

Analysen visar på stor potential hos agroekologiska odlingsmetoder i utvecklingen av mer hållbara odlingssystem. Reducerad kvävegödsel-användning genom samodling skulle vara ett viktigt steg mot att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan i enlighet med planetära gränser för kvävetillförsel och utsläpp av växthusgaser. Dessutom kan samodling generera andra fördelar genom högre odlingssäkerhet och minskad förekomst av ogräs och skadegörare, som i sin tur leder till minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. Men det behövs innovation för att utveckla och tillämpa samodling i det moderna mekaniserade jordbruket.

Analysen i sin helhet är tillgänglig online, i en ny vetenskaplig artikel: Erik Steen Jensen, Georg Carlsson and Henrik Hauggaard-Nielsen (2020) Intercropping of grain legumes and cereals improves the use of soil N resources and reduces the requirement for synthetic fertilizer N: a global-scale analysis. Agronomy for Sustainable Development Open Access. https://rdcu.be/b1vwR.

Mer information:

Erik Steen Jensen, institutionen för biosystem och teknologi, SLU
erik.steen.jensen@slu.se  

Georg Carlsson, institutionen för biosystem och teknologi, SLU
georg.carlsson@slu.se

Henrik Hauggaard-Nielsen, Department of People and Technology, Roskilde University
hnie@ruc.dk