SLU-nyhet

Med data från fjällskogen är skogsstatistiken nu komplett

Publicerad: 27 maj 2021
Foto från inventering i fjällbjörkskog

Med inventeringsdata från all fjällskog är underlaget för statistik om hela Sveriges skogsmarksareal för första gången komplett. Årets inventering visar att tillväxttakten totalt sett fortsätter att minska sedan rekordåren runt 2012.

– Statistiken om den produktiva skogsmarksarealen omfattar data från Riksskogstaxeringens start 1923. Med början 2016 inventeras all trädklädd mark, varför vi nu även kan presentera statistik om all skogsmark i Sverige enligt FAO:s internationella definition, säger Jonas Fridman, programchef, Riksskogstaxeringen, SLU Umeå.

Det totala virkesförrådet i Sverige är 3,6 miljarder skogskubikmeter, varav 3,5 miljarder finns i skogsmark, där all fjällskog nu är inkluderad, och 3,3 miljarder i produktiv skogsmark. Det visar SLU Riksskogstaxeringen som idag publicerar årlig officiell statistik.

Tillväxttakten planar ut

Årets statistik visar att virkesförrådet i den svenska skogen ökar, men att tillväxttakten fortsatt minskar i förhållande till tillväxtnivåerna runt 2012. Orsakerna är främst höga nivåer av avverkning och naturlig avgång, dvs. att träd dör av andra orsaker än avverkning, exempelvis vid stormar och insektsangrepp.

– När vi detaljgranskar underlaget för tillväxtberäkningarna ser vi glädjande nog en återhämtning av trädens tillväxt i södra Sverige efter den mycket torra sommaren 2018 konstaterar Jonas Fridman.

Temaavsnitt om fjällskogen

Temaavsnittet i Skogsdata 2021, Fjällskogen, presenterar resultat baserat på den inventering av fjällskogen som inleddes 2016.

Ovan gränsen för fjällnära skog har vi 3 miljoner hektar skogsmark varav drygt 1 miljon hektar är produktiv. De största arealerna av fjällnära skog finns i Norrbotten

– Av hela Sveriges virkesförråd finns cirka 6 procent i fjällskogen och här ökar virkesförrådet med cirka 1 procent årligen. Fjällskogen innehåller också mycket död ved, nästan 15% av all död ved i Sverige vilket motsvarar 40 miljoner kubikmeter, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på Riksskogstaxeringen.

Direktlänk till Skogsdata 2021

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2021_webb.pdf

Webbinarium om den nya statistiken

Den 1 juni 9:00–10:00 anordnas ett webbinarium om den nya statistiken. Där presenteras årets tema, fjällskogen, och det ges information om var statistiken finns och hur de digitala tjänsterna fungerar. Webbinariet avslutas med en frågestund.

https://www.slu.se/ew-kalender/2021/6/ny-statistik-om-fjallskogen-fran-slu-riksskogstaxeringen/

Kontaktpersoner

Jonas Fridman, forskningsledare
Institutionen för skoglig resurshushållning; avdelningen för skoglig statistikproduktion, SLU
090-786 84 73, 070-678 40 52, jonas.fridman@slu.se

Per Nilsson, projektledare
Institutionen för skoglig resurshushållning; Avdelningen för skoglig statistikproduktion
090-786 84 72, 070-309 69 19, per.nilsson@slu.se

Fakta:

SLU Riksskogstaxeringen

SLU Riksskogstaxeringen är en årlig landsomfattande stickprovsinventering av skog och mark i Sverige som utförs av SLU i Umeå. Årligen inventeras cirka 11 000 provytor i fält över hela landet varav drygt 7000 i skogsmark.

Insamlade uppgifter används bland annat till att producera officiell statistik om tillstånd och förändringar i Sveriges skogar. Riksskogstaxeringens data används även för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och energipolitik.

SLU Riksskogstaxeringen är en del av program Skog inom SLU:s fortlöpande miljöanalys.

Gå gärna in på SLU Riksskogstaxeringens hemsida, där det finns en stor mängd statistik om Sveriges skogar.

www.slu.se/riksskogstaxeringen


Kontaktinformation