SLU-nyhet

Därför smittas människor av sjukdomar från gnagare

Publicerad: 12 december 2022
Närbild av skogssork.

Orsakerna till att vi människor smittas av gnagarburna sjukdomar är ett samspel mellan naturliga och mänskligt skapade faktorer – detta gäller världen över. Det visar forskare, från bland annat SLU, i en ny global studie där drivkrafterna bakom gnagarburna sjukdomar identifierats. De flesta gnagararter som kan bära på smitta rör sig gärna nära oss människor och varierar stort i antal mellan olika år. Även de gnagare vi människor jagar för pälsen eller köttet är ofta värddjur för smitta.

Mer än 60 procent av infektionssjukdomarna vi människor drabbas av är sjukdomar som sprids från djur till människa, så kallade zoonoser. Av dessa har mer än 70 procent sitt ursprung bland vilda djur, med gnagare som dominerande artgrupp. Smittämnen som orsakar pest, tyfus, borrelios och harpest har alla gnagare som värddjur och har drabbat människor under århundraden.

Sedan tidigare är det känt att gnagarnas ”snabba liv” med tidig könsmognad, många kullar per år och många ungar per kull förklarar varför gnagare är viktiga värddjur. Men varför insjuknar vi människor i gnagarburna sjukdomar?

– Flertalet av de gnagare som sprider sjukdomar visar stora populationssvängningar, söker sig inomhus eller jagas av människor för köttets eller pälsens skull. Resultaten gällde både för olika typer av smittämnen såsom virus, bakterier, svampar eller parasiter och spridningstyper till exempel genom direkt kontakt mellan människa och gnagare eller via mellanhänder i form av fästingar eller myggor, säger Frauke Ecke, projektledare och professor vid Helsingfors universitet, samt universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Global studie med 436 gnagararter

I studien som har publicerats i tidskriften Nature Communications, har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Helsingfors universitet och Cary Institute of Ecosystem Studies, USA, genomfört en global kvantitativ studie med hjälp av data från litteraturen och från databaser. Studien omfattar 436 gnagararter, varav alla 282 arter som är kända värddjur för smittämnen som orsakar dessa sorters sjukdomar. Forskarna har undersökt sambandet mellan gnagarnas val av livsmiljö, variation i antal (populationssvängningar), människans jakt på gnagare och gnagarnas status som värddjur.

– Det är slående hur samstämmiga resultaten är bland kontinenter, sjukdomssystem och gnagararter säger Frauke Ecke.

Stor risk att svenska gnagare bär på smitta

Forskarna har dessutom identifierat regioner där smittorisken är hög. De nordiska länderna tillhör riskregionerna. Här är artrikedomen bland gnagarna jämförelsevis låg, men de flesta av arterna är värddjur för olika smittor. Om människor stöter på en gnagare i till exempel Sverige är risken därför stor att arten är en smittbärande gnagare. Skogssorken som kan sprida bland annat sorkfeber är ett exempel på en art som visar stora populationssvängningar i Norden och som letar sig inomhus.

– Det är de stora populationssvängningarna tillsammans med förstörelsen av gnagarnas naturliga livsmiljöer som leder till att gnagare söker upp mänsklig bebyggelse och letar sig inomhus. Ett beteende som är typiskt för generalister, arter som klarar sig i olika livsmiljöer, och dessa generalister är de främsta smittbärarna, säger Frauke Ecke.

Inte minst COVID-19 pandemin har visat på betydelsen att bättre förstå spridningsvägar av olika djurspridda sjukdomar. Studien visar hur risken för överföringen av smittämnen från djur till människan drivs av samspelet mellan naturliga och mänskligt påverkade faktorer.

 

Den vetenskapliga artikeln

Ecke, F., B. A. Han, B. Hörnfeldt, H. Khalil, M. Magnusson, N. J. Singh and R. S. Ostfeld (2022). "Population fluctuations and synanthropy explain transmission risk in rodent-borne zoonoses." Nature Communications 13(1): 7532. https://doi.org/10.1038/s41467-022-35273-7.

Porträttbild av Frauke Ecke.

Frauke Ecke.
Foto: Chaiko & Markstedt Photography

Klicka för högupplöst bild.

Fakta:

Gnagarburna sjukdomar som kan spridas till människor

Många smittämnen använder värddjur för att kunna föröka sig och spridas, eller så kallade vektorer som för smittan vidare till andra djur. Bland vektorer räknas artgrupper som fästingar, myggor, kvalster och loppor. Smågnagare är ofta värddjur och många vektorer, som fästingar, får smittämnen från just smågnagare.

Exempel på sjukdomar hos människor som orsakas av denna typ av smittämnen är sorkfeber, harpest och borrelios.

Så undviker du att smittas

  • Undvik kontakt med gnagare.
  • Tvätta händerna ifall du kommit i kontakt med en gnagare, till exempel när du avlägsnar ett djur från en fälla.
  • När du tömmer en fälla så använd en plastpåse som handske.
  • Undvik att virvla upp damm i miljöer där det finns avföring och urin från vilda gnagare, som vid vårstädning i stugor eller hämtning av ved från vedbodar.